โปรดเลือกหมวดตัวอักษรด้านล่าง

 W

W

 

 Winter (loadline)

 West

WA

 With Average

W/B

 Waybill

WBA

 When Berth Available

WBT

 Water Ballast Tank

WCCON

 Whether Cleared Customs Or Not

WCSA

 West Coast South America

WD

 Wind Direction

WEF

 With Effect From

WFA

 With Following Alterations

WI

 West Indies

WIBON

 Whether In Berth Or Not

WICCON

 Whether In Customs Clearance Or Not

WIFPON

 Whether In Free Pratique Or Not

WIPON

 Whether In Port Or Not

WL

 Water Line

WLTOHC

 Waterline To Hatch Coaming

W/M

 Weight or Measurement

W&M

 War & Marine

WMO

 World Meteorological Organisation

WNA

 Winter North Atlantic (loadline)

WOG

 

 Without Guidance

 Without Guarantee

WP

 Weather Permitting

W/P

 Without Prejudice

WPA

 With Particular Average

WRIC

 Wire Rods In Coils

WRO

 War Risk Only

WS

 World Scale

WT

 

 

 Wing Tank

 Watertight

 War Time

WTS

 Working Time Saved

WTSBE

 Working Time Saved Both Ends

WVNS

 Within Vessel's Natural Segregation

WWD

 Weather Working Days

WWDSHEX

 Weather Working Days, Sundays and Holidays Excepted

WWR

 When Where Ready

WWRCD

 When Where Ready on Completion of Discharge

WWW

 World Weather Watch

WWWW

 WIBON, WCCON, WIFPON, WIPON

WX

 Weather Message

  Y

YAR

 York Antwarp Rules

 Z

ZST

 Zone Standard Time

ZT

 Zone Time

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | บริการอีการ์ด | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network