หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

ติดต่อเรา

Facebook

MarineThai.Com | MarineThai.Net

 

 

 

 
 
 

 

 

ในส่วนของ คนเรือหัวหมอ ที่ท่านเข้าชมอยู่นี้ ทางเราพยายามจัดทำขึ้นพื่อรวบรวม พระราชบัญญัติ กฎหมายทางเรือ ข้อบังคับ และ ประกาศของ ส่วนราชการต่างๆ ทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีไว้ให้บรรดาท่านสมาชิกหรือผู้สนใจได้ค้นคว้าศึกษาหรือใช้อ้างอิงในการดำเนินการต่างๆ ของท่าน อาจใช้สำหรับการปฏิบัติงาน ศึกษาเพื่ออ้างอิง หรือสำหรับนักศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการทำรายงาน เป็นต้น โดยจะพยายามรวบรวมไว้เฉพาะฉบับที่เป็น ภาษาไทย เท่านั้น หากเป็นภาษาอังกฤษให้ท่านเข้าค้นหาได้ที่หน้า เอกสารน่าอ่านอังกฤษ แทน เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับพวกเราชาวเรือต่อไป ทีมงานขอขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาช่วยกันรวบรวมกฎหมายหรือแปลข้อบังคับสากลส่งมาให้กับทาง มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ไว้ ณ ที่นี้

 

หัวข้อในคอลัมน์ คนเรือหัวหมอ ได้แบ่งหัวข้อและหมวดหมู่ตามด้านล่าง และเพื่อให้สะดวกต่อการศึกษาแต่ละพระราชบัญญัติหรือข้อกฎหมาย ทางเราจึงไม่ได้แบ่งหน้าออกเป็นหลายๆ หน้า ซึ่งหมายถึงว่า เมื่อท่านคลิกเปิดหน้าเพจของแต่ละหัวข้อ ในหนึ่งหน้าเพจนั้นจะบรรจุตัวเต็มของพระราชบัญญัติหรือข้อกฎหมายนั้นทั้งฉบับเลย (อาจใช้เวลาโหลดช้ากว่าปกติ กรุณารอให้โหลดจนครบก่อนค่อยเลื่อนดูด้านล่าง) หากท่านต้องการสั่งพิมพ์ออกทางเครื่องพิมพ์ กรุณาเตรียมกระดาษไว้ให้พร้อมด้วย เพราะพระราชบัญญัติหรือข้อกฎหมายบางฉบับมีความยาวประมาณ 60 - 100 หน้ากระดาษ A4

พระราชบัญญัติเรือไทย พุทธศักราช 2481

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ภาค 1 ข้อบังคับทั่วไป หมวดที่ 1 การเดินเรือ เขตท่าเรือ และเขตจอดเรือ

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ภาค 2 ข้อบังคับสำหรับออกใบอนุญาตการใช้และ การควบคุมเรือกำปั่นและเรือเล็กต่าง ๆ

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ภาค 3 ข้อบังคับพิเศษ

พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477*(1)

พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำสยาม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481

พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477 (ฉบับที่ 2)

พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 7) พุทธศักราช 2483 และฉบับแก้ไขอื่นๆ

พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 12) พ.ศ. 2522

 พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2525

พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2540

พระราชบัญญัติป้องกันเรือโดนกัน พ.ศ. 2522

พระราชบัญญัติ การกักเรือ พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติส่งเสริมการพาณิชยนาวี พ.ศ. 2521

พระราชบัญญัติให้อำนาจทหารเรือปราบปรามการกระทำความผิดบางอย่างทางทะเล พ.ศ. 2490

พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2494

พระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2543

พระราชบัญญัติเพิ่มอำนาจตำรวจในการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดทางน้ำ พ.ศ. 2496

พระราชบัญญัติป้องกันการกระทำบางอย่างในการขนส่งสินค้าขาออกทางเรือ พ.ศ. 2511

พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับสถานที่ผลิตปิโตรเลียมในทะเล พ.ศ. 2530

พระราชบัญญัติการรับขนของทางทะเล พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการกระทำอันเป็นโจรสลัด พ.ศ. 2534

พระราชบัญญัติการจำนองเรือและบุริมสิทธิทางทะเล พ.ศ. 2537

พระราชบัญญัติสภาผู้ส่งสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2537

 พระราชบัญญัติ การส่งออกไปนอกและการนำเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522

วิเคราะห์กฏหมายการกักเรือ โดยศาสตราจารย์ ดร.ไผทชิต เอกจริยกร

พระราชบัญญัติ การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. ๒๕๔๓

พระราชบัญญัติ วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535

พระราชบัญญัติเรือไทย (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 26 ก ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2550 ซึ่งสาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับนี้ เป็นการเพิ่มบทนิยามของคำว่า “สารที่เป็นอันตราย” และกำหนดห้ามมิให้ผู้ควบคุมเรือหรือเจ้าของเรือไทยหรือผู้ควบคุมหรือเจ้าของสิ่งก่อสร้างในทะเลทั้งที่ติดตรึงอยู่กับที่หรือที่ลอยน้ำได้ ปล่อยทิ้งหรือทำให้สารที่เป็นอันตราย หรือสิ่งใดๆ ที่มีสารที่เป็นอันตรายปนอยู่ลงสู่ทะเล

พระราชบัญญัติการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.2550 เป็นกฎหมายพิเศษที่วางเหลักเกี่ยวกับเรื่องการช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเลเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือกู้ภัยและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับสิทธิในการได้รับเงินตอบแทนของผู้ช่วยเหลือกู้ภัย โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2550 เป็นต้นไป (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 124 ตอนที่ 38 ก ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2550)

ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2532

ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตร ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541 และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

กฎกระทรวงฉบับที่ 63 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

กฎกระทรวงฉบับที่ 64 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456

พระราชบัญญัติ แรงงานทางทะเล พ.ศ. 2558

พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 17) พ.ศ. 2560

กฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ กำหนดตำแหน่งผู้ทำการในเรือที่ต้องมีประกาศนียบัตร สำหรับเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศและเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง พ.ศ.2559

ประกาศกองมาตรฐานคนประจำเรือ เรื่อง รายชื่อหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่า

ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือสำหรับผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2558

ระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกหนังสือคนประจำเรือประมง พ.ศ. 2558

(ร่าง) ประกาศ กทช. ว่าด้วยการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว

ข้อกำหนดภาคบังคับเกี่ยวกับบทบัญญัติ ISPS Code ของบทที่ 11-2 ของภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.ศ.1974 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม

แนวทางสำหรับบทบัญญัติ ISPS Code ของบทที่ 11-2 ของภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 1974 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมและภาค ก ของประมวลข้อบังคับนี้ (ส่วนที่ 1)

แนวทางสำหรับบทบัญญัติ ISPS Code ของบทที่ 11-2 ของภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 1974 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมและภาค ก ของประมวลข้อบังคับนี้ (ส่วนที่ 2)

แนวทางสำหรับบทบัญญัติ ISPS Code ของบทที่ 11-2 ของภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 1974 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมและภาค ก ของประมวลข้อบังคับนี้ (ส่วนที่ 3)

แนวทางสำหรับบทบัญญัติ ISPS Code ของบทที่ 11-2 ของภาคผนวกแนบท้ายอนุสัญญาระหว่างประเทศ ว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล 1974 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติมและภาค ก ของประมวลข้อบังคับนี้ (ส่วนที่ 4)

ตัวอย่างเอกสาร Ship Security Plan (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตามกฎ ISPS Code เพื่อเป็นแนวทางการจัดทำของบริษัทเรือเดินทะเล

Download แฟ้ม PDF  (225KB) ตัวอย่างเอกสาร Ship Security Plan (ฉบับภาษาอังกฤษ) ตามกฎ ISPS Code ข้างต้น

หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ที่ทางศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีเปิดขึ้น

 

 

 

 

 หน้าแรก | กระดานข่าวชาวเรือ | เอกสารน่าอ่านไทย | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

 
 

 

 

Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

© 2002 Mariner Thai Dot Com | Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network