Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

Cho.Charoen Maritime Instruments

Advertising in marinerthai.net Advertising in MarinerThai.Com

พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำสยาม

พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

ในพระปรมาภิไธยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล คณะผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามประกาศประธานสภาผู้แทนราษฎร ลงวันที่ 4 สิงหาคม พุทธศักราช 2480)

อาทิตย์ทิพอาภา พล.อ. เจ้าพระยาพิชเยนทรโยธิน

ตราไว้ ณ วันที่ 7 เมษายน พุทธศักราช 2482 เป็นปีที่ 6 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

โดยสภาผู้แทนราษฎรลงมติว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วย การเดินเรือในน่านน้ำสยามบางมาตราที่เกี่ยวกับการออกใบอนุญาตให้เหมาะสม ยิ่งขึ้น จึงมีพระบรมราชโองการให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้

 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำสยาม (ฉบับที่ 6) พุทธศักราช 2481"

 

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้เมื่อพ้นกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วัน ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป*(1) *[รก.2482/-/272/10 เมษายน 2482]

 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกมาตรา 134 มาตรา 144 มาตรา 181 และ มาตรา 182 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พระพุทธศักราช 2456 และมาตรา 135 มาตรา 136 ซึ่งแก้ไขตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการเดิน เรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477

 

มาตรา 4 ในพระราชบัญญัตินี้ "เรือ" หมายความถึงยานพาหนะทางน้ำทุกชนิด "เรือกล" หมายความถึงเรือที่เดินด้วยกำลังเครื่องจักรกล จะใช้ กำลังอื่นด้วยหรือไม่ก็ตาม

 

มาตรา 5 นอกจากจะมีความตกลงกับต่างประเทศเป็นอย่างอื่น เรือที่ใช้น่านน้ำสยามต้องรับใบอนุญาตใช้เรือเว้นแต่ 1. เรือของราชนาวีสยาม 2. เรือของรัฐบาลต่างประเทศซึ่งเข้ามาในน่านน้ำสยามชั่วครั้งคราว 3. เรือต่างประเทศซึ่งเข้ามาในน่านน้ำสยามชั่วครั้งคราวและ ใบอนุญาตยังไม่สิ้นอายุ 4. เรือที่มิใช่เรือกลขนาดต่ำกว่ายี่สิบห้าหาบ 5. เรือซึ่งต้องมีประจำเรือใหญ่ตามกฎข้อบังคับสำหรับการตรวจเรือ

 

มาตรา 6* การรับใบอนุญาตตามมาตรา 5 ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 143 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินเรือน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510 *[มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 17 พระราชบัญญัติการเดินเรือ น่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2520]

 

มาตรา 7 ใบอนุญาตใช้เรือทุกชนิดให้มีอายุใช้ได้ฉบับหนึ่งไม่เกิน สิบสองเดือนนับแต่วันออกใบอนุญาตส่วนวันสิ้นอายุของใบอนุญาตให้กำหนดไว้ใน ใบอนุญาต

 

มาตรา 8 ถ้านายทะเบียนเรือประจำท้องที่หรือนายทะเบียนเรือ ซึ่งกรมเจ้าท่าส่งไปทำการออกใบอนุญาตใช้เรือตามท้องที่ประจำปี พิจารณาเห็นว่า เรือบรรทุกสินค้าและเรือเล็กลำใดใช้ได้ไม่เกินหกเดือน ก็อาจผ่อนผันให้เจ้าของเรือ รับใบอนุญาตใช้เรือแต่เพียงชั่วระยะเวลาไม่เกินหกเดือนได้ในเมื่อเจ้าของเรือ ร้องขอ ใบอนุญาตชนิดนี้ให้มีอายุใช้ได้ไม่เกินหกเดือน โดยเรียกค่าธรรมเนียม ออกใบอนุญาตเพียงกึ่งอัตราปกติ

 

มาตรา 9 ผู้ใดใช้เรือที่มิได้รับใบอนุญาตอันถูกต้องตามพระราชบัญญัตินี้ ผู้นั้นมีความผิดต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองพันบาท *[มาตรา 9 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 18 พระราชบัญญัติการเดินเรือ น่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510]

 

มาตรา 10 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมรักษาการตาม พระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออกกฎกระทรวงกำหนดค่าธรรมเนียม อันเกี่ยวกับ กฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย

กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ *[มาตรา 10 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 19 พระราชบัญญัติการเดินเรือ น่านน้ำไทย (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2510]

 

บทบัญญัติเฉพาะกาล

มาตรา 11 เรือซึ่งจะต้องรับใบอนุญาตก่อนใช้พระราชบัญญัตินี้ที่ใช้ อยู่โดยมิได้รับใบอนุญาตก็ดี หรือที่ใบอนุญาตได้สิ้นอายุเสียแล้วก็ดี ถ้าเจ้าของมา ขอรับใบอนุญาตหรือขอต่ออายุใบอนุญาตเสียก่อนสิ้นเดือนสิงหาคม พ.ศ.2482 แล้ว จะไม่ต้องรับโทษสำหรับการที่ได้ใช้เรือ โดยมิได้รับใบอนุญาตหรือโดยมิได้ต่ออายุ ใบอนุญาตมาแล้วนั้น

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

พิบูลสงคราม

นายกรัฐมนตรี

 

มารีนเนอร์ไทย | MarinerThai.Net | MarinerThai.Com

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   5889

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

MarinerThai 2004 Co., Ltd. Photos from Mariner

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network