Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

MarinerThai 2004 Co., Ltd.

Nathalin Group MarinerThai 2004 Co., Ltd.

ข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตร ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541

ข้อบังคับกรมเจ้าท่า

ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตร

ผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541

และ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

 

การใช้บังคับ
บทนิยาม
ส่วนที่ 1 การแบ่งชั้นประกาศนียบัตร
ส่วนที่ 2 วิธีการสอบความรู้
ส่วนที่ 3 คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ
ฝ่ายเดินเรือ
พนักงานวิทยุในเรือ
ฝ่ายช่างกลเรือ
ส่วนที่ 4 การออกประกาศนียบัตรและการต่ออายุ
ส่วนที่ 5 การยกเว้นประกาศนียบัตร
ส่วนที่ 6 ประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น
ส่วนที่ 7 การฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรรับรองผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภท
ส่วนที่ 8 การฝึกอบรมความปลอดภัยและการฝึกความคุ้นเคยสำหรับการทำหน้าที่ในเรือ
ส่วนที่ 9 ค่าธรรมเนียม
ส่วนที่ 10 บทเฉพาะกาล
ฝ่ายเดินเรือ
ฝ่ายช่างกลเรือ

 

 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 279 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 แก้ไขเพิ่มเติมโดยมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 13) .. 2525 อธิบดีกรมเจ้าท่าโดยอนุมัติรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมออกข้อบังคับเกี่ยวกับการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือไว้ดังต่อไปนี้

 

ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า "ข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.. 2541"

 

ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป

 

ข้อ 3 ในเวลาที่ข้อบังคับนี้มีผลใช้บังคับ ผู้ถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถที่ออกให้ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.. 2532 สำหรับทำการในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ หากประสงค์จะทำการในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศต่อไป ต้องเปลี่ยนประกาศนียบัตรดังกล่าวให้เป็นประกาศนียบัตรตามข้อบังคับนี้

 

ข้อ 4 บรรดาข้อความใดที่ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนี้ให้ใช้ความในข้อบังคับนี้ใช้บังคับ และข้อความใดที่ไม่ได้ปรากฏในข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตามความที่ปรากฏในข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ของผู้ทำการในเรือ พ.. 2532

 

 

การใช้บังคับ

 

ข้อ 5 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับแก่บุคคลใดผู้ทำการในเรือไทยและบุคคลสัญชาติไทยผู้ทำการในเรือต่างประเทศที่เป็นเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ เว้นแต่ผู้ทำการในเรือต่อไปนี้

(1)   เรือราชนาวีไทยและเรือรัฐบาล

(2)   เรือประมง

(3)   เรือสำราญกีฬาที่ไม่ได้ใช้เพื่อการค้อ หรือ

(4)   เรือไม้ที่ต่อแบบโบราณ

  

< Top - ขึ้นบนสุด >

บทนิยาม

 

ข้อ 6 นอกจากจะมีบทบัญญัติกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ในข้อบังคับนี้

 "อธิบดี" หมายถึง อธิบดีกรมเจ้าท่า

 "ประกาศนียบัตร" หมายถึง ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถที่ออกให้ โดยกรมเจ้าท่าตามข้อบังคับนี้

 "ประกาศนียบัตรรับรอง" หมายถึง ประกาศนียบัตร ที่ออกให้โดยกรมเจ้าท่าตามข้อบังคับนี้เพื่อรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น หรือเพื่อรับรองผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภท หรือพนักงานวิทยุในเรือเดินทะเล

 "ประกาศนียบัตรฝึกอบรม" หมายถึง ประกาศนียบัตรสำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง

 "ประกาศนียบัตรที่เหมาะสม" หมายถึง ประกาศนียบัตรหรือประกาศนียบัตรรับรองที่ออกให้ภายใต้บทบัญญัติแห่งข้อบังคับนี้ที่ผู้ถือใช้เข้าทำการในตำแหน่งและปฏิบัติหน้าที่บนเรือได้ตามกฎหมายในระดับความรับผิดชอบตามประเภท ขนาดเรือและกำลังขับเคลื่อนเครื่องจักรของเรือในเขตการเดินเรือของเรือนั้น

 "การสอบ" หมายถึง การวัดระดับความรู้ความสามรถโดยการสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

 "การประเมิน" หมายถึง การประเมินความรู้ความสามารถจากผลการสอบ การศึกษาและฝึกอบรม การฝึกปฏิบัติงาน และการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับนี้

 "การรับรอง" หมายถึง การรับรองโดยอธิบดีกรมเจ้าท่า

 "สมุดรายงานการฝึก" หมายถึง สมุดรายงานการฝึกของฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกล ที่กรมเจ้าท่ากำหนดให้เป็นมาตรฐาน

 "บริษัท" หมายถึง ผู้เป็นเจ้าของหรือองค์กรหรือบุคคล ซึ่งอาจเป็นผู้จัดการหรือผู้เช่าเรือเปล่าหรืออื่นใด ก็ได้ โดยเป็นผู้รับผิดขอบการปฏิบัติงานของเรือมาจากเจ้าของเรือตลอดจนหน้าที่และความรับผิดชอบใด ๆ ของเจ้าของเรือตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้

 "ควบคุมเรือ" หมายถึง การทำหน้าที่นายเรือ

 "คนประจำเรื" หมายถึง ผู้ที่มีหน้าที่ทำการประจำอยู่ในเรือ

 "นายเรือ" หมายถึง ผู้ทำหน้าที่ควบคุมสูงสุดใดเรือ

 "นายประจำเรือ" หมายถึง คนประจำเรือนอกเหนือจากนายเรือที่ลงทำการในเรือในตำแหน่งที่กำหนดตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับ

 "ลูกเรือ" หมายถึง คนประจำเรือนอกเหนือจากนายเรือหรือนายประจำเรือ

 "ต้นเรือ" หมายถึง นายประจำเรือในตำแหน่งรองจากนายเรือและเป็นผู้ทำหน้าที่ควบคุมเรือเมื่อนายเรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 "นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ" หมายถึง นายประจำเรือในฝ่ายเดินเรือผุ้มีคุณสมบัติทำหน้าที่เข้ายามฝ่ายเดินเรือในเรือเดินทะเล

 "ต้นก" หมายถึง นายประจำเรือฝ่ายช่างกลตำแหน่งสูงสุดในเรือ ซึ่งรับผิดชอบเกี่ยวกับเครื่องกลขับเคลื่อนเรือและเครื่องจักรกลทุกชนิดบนเรือ

 "รองต้นกล" หมายถึง นายประจำเรือฝ่ายช่างกลในตำแหน่งรองจากต้นกลและเป็นผู้รับผิดชอบ เครื่องกลขับเคลื่อนเรือและเครื่องกลทุกชนิดบนเรือเมื่อต้นกลไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

 "นายช่างกล" หมายถึง นายประจำเรือฝ่ายช่างกลที่ถือประกาศนียบัตรจากกรมเจ้าท่าขั้นไม่ต่ำกว่านายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

 "นายประจำเรือฝ่ายช่างกล" หมายถึง นายประจำเรือในฝ่ายช่างกลผู้มีคุณสมบัติทำหน้าที่เข้ายามฝ่ายช่างกลในเรือกลเดินทะเล

 "พรรคนาวิน" หมายถึง เหล่าทหารเรือที่มีหน้าที่ส่วนใหญ่ในการควบคุมและปฏิบัติการต่าง ๆ ในฝ่ายเดินเรือ

 "พรรคกลิน" หมายถึง เหล่าทหารเรือที่มีหน้าที่ส่วนใหญ่ในการควบคุมและปฏิบัติการต่าง ๆ ในฝ่ายช่างกลเรือ

 "พนักงานวิทยุ" หมายถึง ผู้ถือประกาศนียบัตรที่เหมาะสมซึ่งออกหรือยอมรับโดยทางการภายใต้บทบัญญัติของกฎข้อบังคับวิทยุ

 "กฎข้อบังคับวิทยุ" หมายถึง กฎข้อบังคับวิทยุที่กำหนดไว้ในผนวกหรือจะกำหนดไว้ในผนวกแนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการสื่อสารโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (International Telecommunication Convention) ที่มีผลบังคับใช้ไม่ว่าในเวลาใด

 "หน้าที่เกี่ยวกับวิทยุ" หมายความรวมถึง การทำหน้าที่ยาม การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมทางเทคนิคตามกฎข้อบังคับวิทยุและอนุสัญญาว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล และข้อแนะนำเกี่ยวข้องจากองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ

 "เรือกลเดินทะเล" หมายถึง เรือกลอื่นใดนอกเหนือจากเรือที่ใช้เดินเฉพาะแต่ในทางน้ำภายในเรือทางน้ำที่อยู่ภายในหรือประชิดติดกับเขตกำบังคลื่นลม (sheltered waters) เขตที่อยู่ในกฎข้อบังคับของท่าเรือ (เขตท่าเรือ)

 "เรือราชการ" หมายถึง เรือของส่วนราชการที่มิได้ใช้ในทางการค้า

 "เรือหลวง" หมายถึง เรือต่าง ๆที่กำหนดไว้ในอัตรากองทัพเรือ

 "เรือที่ไม่ได้ทำการค้า" หมายถึง เรือที่ไม่ใช่เรือบรรทุกสินค้าหรือบรรทุกผู้โดยสาร

 "การเดินเรือทะเลใกล้ฝั่ง" หมายถึง การเดินเรือระหว่างประเทศภายในเขตจำกัดทะเลใกล้ฝั่งตามแผนที่ในผนวก 4

 "การเดินเรือทะเลระหว่างประเทศ" หมายถึง การเดินเรือระหว่างประเทศภายนอกเขตจำกัดทะเลใกล้ ฝั่งตามแผนที่ในผนวก 4

 "กำลังขับเคลื่อน" หมายถึง อัตรากำลังสูงสุดต่อเนื่องหน่วยนับเป็นกิโลวัตต์จากเครื่องจักรใหญ่เรือซึ่งปรากฏในทะเบียนเรือหรือเอกสารของทางราชการ

 "เรือบรรทุกของเหลวในถึงระวาง" หมายถึง เรือบรรทุกน้ำมัน เรือบรรทุกสารเคมีและเรือบรรทุกก๊าซเหลว

 "เรือบรรทุกน้ำมัน" หมายถึง เรือที่ต่อสร้างขึ้นและใช้เพื่อการบรรทุกปิโตรเลียมและ/หรือผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมในถึงระวาง

 "เรือบรรทุกสารเคมี" หมายถึง เรือที่ต่อสร้างหรือถูกดัดแปลงและใช้ในการบรรทุกผลิตภัณฑ์ของเหลวใด ๆ ในถึงระวางที่มีรายชื่อผลิตภัณฑ์นั้นอยู่ในบทที่ 17 ของประมวลกฎข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยการบรรทุกสารเคมีในถังระวาง (International Bulk Chemical Code)

 "เรือบรรทุกก๊าซเหลว" หมายถึง เรือที่ต่อสร้างหรือถูกดัดแปลงและใช้ในการบรรทุกก๊าซเหลวใด ๆ ในถึงระวางที่ปรากฏรายชื่อในบทที่ 19 ของประมวลกฎข้อบังคับระหว่างประเทศว่าด้วยการบรรทุกก๊าซ (International Gas Carrier Code)

 "เรือบรรทุกผู้โดยสารและล้อเลื่อน" (Ro - Ro Passenger Ship) หมายถึง เรือโดยสารที่มีพื้นที่บรรทุกล้อเลื่อน หรือพื้นที่พิเศษตามคำจำกัดความในอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยความปลอดภัยแห่งชีวิตในทะเล ค.. 1974 ตามที่แก้ไขเพิ่มเติม

 "เดือน" หมายถึง เดือนตามปีปฏิทินหรือช่วงระยะเวลาที่นับรวมกันแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน

 "รัฐภาคี" หมายถึง ประเทศที่อนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ ค.. 1978 แก้ไขเพิ่มเติม ค.. 1995 (International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers, 1978 as amended in 1995) มีผลใช้บังคับ

 "ปฏิบัติงานในหน้าที่มนเรือกลเดินทะเล" หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่ในเรือเดินทะเลในตำแหน่งที่ได้กำหนดไว้ในประกาศนียบัตรหรือตำแหน่งในเรือบังคับให้ใช้ประกาศนียบัตรนั้นเป็นขั้นต่ำ

 "ระยะเวลาปฏิบัติงานในเรือ ระยะเวลาทำการในตำแหน่งที่รับผิดชอบ และระยะเวลาในการฝึกปฏิบัติตามที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้" หมายถึง การปฏิบัติหน้าที่นายเรือ หรือนายประจำเรือ หรือลูกเรือในเรือกลเดินทะเลซึ่งเดินนอกเขตน่านน้ำไทย และ/หรือเขตท่าเรือจะต้องอยู่ภายในเวลาห้าปีก่อนวันสมัครสอบครั้งแรก โดยเอกสารที่ใช้นับเวลาการปฏิบัติงานในทะเล ให้ใช้เอกสารตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด เว้นแต่เรือหลวงหรือเรือ   ราชการอาจใช้ใบรับรองจากหน่วยต้นสังกัดในระดับกรมขึ้นไป

 

ข้อ 7 ผู้ทำการบนเรือไทยจะต้องถือประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถหรือประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น ที่ออกให้ตามข้อบังคับนี้

 

ข้อ 8 ผู้ทำการในเรือที่เป็นเรือไทยหรือเรือต่างประเทศซึ่งต้องการเอกสาร หลักฐานแสดงระยะเวลาการฝึกและการปฏิบัติงานในเรือตามข้อบังคับนี้ ให้ผู้นั้นแจ้งวันที่ลงทำการในเรือและวันที่ขึ้นจากเรือนั้น ต่อกรมเจ้าท่า พร้อมเอกสาร หลักฐาน ตามวิธีการที่กรมเจ้าท่ากำหนด เพื่อการบันทึกและพิสูจน์ระยะเวลาการฝึกและทำงานในเรือ เว้นแต่เรือหลวงหรือเรือราชการอาจใช้หนังสือรับรองจากส่วนราชการระดับกรมที่ผู้นั้นสังกัดอยู่ได้การใช้เอกสารหลักฐานอื่น ๆ นอกจากที่กล่าวไว้ เพื่อแสดงระยะเวลาการฝึกและการปฏิบัติงานในเรือต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดี

< Top - ขึ้นบนสุด >

 

 

ส่วนที่ 1

การแบ่งชั้นประกาศนียบัตร

 

 

ข้อ 9 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือฝ่ายเดินเรือให้ มีลำดับชั้นดังนี้

 เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ

(1) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า

(2) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

(3) ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอส หรือมากกว่า

(4) ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

(5) ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

(1) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

(2) ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

(3) ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

(4) ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส

(5) ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500  ตันกรอส

เรือกลเดินทะเล

(1) ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล

 

ข้อ 10 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของพนักงานวิทยุในเรือ

(1) ประกาศนียบัตรรับรองพนักงานวิทยุของเรือกลเดินทะเล ขนาด 300 ตันกรอส หรือมากกว่า

 

ข้อ 11 ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของผู้ทำการในเรือฝ่ายช่างกลให้มีลำดับขั้นดังนี้

 เรือกลเดินทะเล

(1) ประกาศนียบัตรต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

(2) ประกาศนียบัตรต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์

(3) ประกาศนียบัตรรองต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

(4) ประกาศนียบัตรรองต้นกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์

(5) ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล ของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์ หรือมากกว่า

(6) ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือกลเดินทะเล

 

ข้อ 12 ผู้ถือประกาศนียบัตรที่มีระดับชั้น ขนาดของเรือ เขตการเดินเรือและขนาดของกำลังขับเคลื่อนของเครื่องจักรใหญ่เรือ ที่สูงกว่าสามารถทำการในตำแหน่งซึ่งกำหนดให้ใช้ประกาศนียบัตรระดับชั้นที่ต่ำกว่าได้

 

ข้อ 13 นายประจำเรือและลูกเรือ พรรคนาวินและพรรคกลินจากกองทัพเรืออาจได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรม และสอบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถตามข้อบังคับนี้ได้ โดยให้แสดงประกาศนียบัตรและเอกสารแสดงประสบการณ์ทำงานในราชการกองทัพเรือเพื่อให้กรมเจ้าท่าประเมินคุณสมบัติในการสอบดังกล่าว ทั้งนี้จะต้องมีระยะเวลาปฏิบัติงานในทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน

 

ข้อ 14 ผู้มีประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส หรือ ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส อาจทำหน้าที่นายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอสที่ไม่ใช่เรือเดินใกล้ฝั่งได้ หากได้รับประกาศนียบัตรที่เหมาะสมสำหรับนายเรือของเรือนั้น

 

ข้อ 15 ผู้มีประกาศนียบัตรนายประจำเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส อาจทำหน้าที่นายประจำเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส ที่ไม่ใช่เรือเดินใกล้ฝั่งได้ หากได้รับประกาศนียบัตรที่เหมาะสมสำหรับนายประจำเรือของเรือนั้น

 

ข้อ 16 นายช่างกลที่ถือประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าอาจทำหน้าที่ต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อนต่ำกว่า 3,000 กิโลวัตต์ได้ถ้าหากว่าได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งที่ระบุในประกาศนียบัตรที่ตนถืออยู่มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน

 

< Top - ขึ้นบนสุด >

 

ส่วนที่ 2

วิธีการสอบความรู้

 

ข้อ 17 ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินการสอบและประเมินความรู้ความสามารถสำหรับประกาศนียบัตรในฝ่ายเดินเรือ พนักงานวิทยุในเรือ และฝ่ายช่างกลเรือขั้นต่าง ๆ

 

ข้อ 18 ผู้สมัครสอบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตรหรือขอเลื่อนชั้นประกาศนียบัตรหรือผู้ขอต่ออายุประกาศนียบัตรให้ยื่นคำร้องที่กรมเจ้าท่าหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคหรือสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาแล้วแต่กรณี พร้อมเอกสารดังต่อไปนี้

(1) รูปถ่ายหน้าตรง

(2) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

(3) ประกาศนียบัตรสุขภาพ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยคนประจำเรือเดินทะเล พ.. 2541

(4) สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ

(5) สำเนาวุฒิการศึกษา

(6) สำเนาประกาศนียบัตรการฝึกอบรม

(7) เอกสารแสดงระยะเวลาการฝึกและการทำงานในเรือ

เอกสารใน (2) และ (3) จะต้องยังคงไม่หมดอายุ จนถึงวันที่ออกประกาศนียบัตร

ผู้มีสิทธิเข้าสอบขอรับประกาศนียบัตรได้จะต้องผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเอกสารหลักฐานต่าง ๆ จากผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

 

ข้อ 19 หลักสูตร วิธีการสอบและประเมินความรู้ความสามารถและเกณฑ์การสอบได้สำกรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ ประกาศนียบัตรรับรองและประกาศนียบัตรฝึกอบรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดในผนวก 1 ผนวก 2 และผนวก 3 ของข้อบังคับนี้ ส่วนรายละเอียดให้เป็นไปตามที่อธิบดีกำหนด

 

ข้อ 20 หลักสูตร วิธีการสอบและประเมินความรู้ความสามารถและเกณฑ์การสอบได้สำหรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถชั้นต่าง ๆ ของฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกล สำหรับทำการในเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ให้อธิบดีมีอำนาจปรับข้อกำหนดมาตรฐานความรู้ความสามารถในผนวก 1 และผนวก 2 ของข้อบังคับนี้ให้เหมาะสมกับเรือเดินทะเลใกล้ฝั่ง

 

ข้อ 21 การสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรให้ผู้สมัครสอบมีโอกาสสอบแก้ตัวใหม่ได้ ภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีนับแต่วันสมัครสอบครั้งแรก

 

ข้อ 22 บุคคลผู้มีสัญชาติไทยที่ได้รับประกาศนียบัตรชั้นใดที่ออกให้โดยประเทศอื่น หากประสงค์จะสอบเทียบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตรในชั้นนั้น ต้อง

(1) มีคุณสมบัติตามข้อ 24

(2) มีประกาศนียบัตรที่ออกโดยประเทศภาคีอื่นมาแสดง

(3) มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าที่กำหนดตามชั้นของประกาศนียบัตร

(4) มีระยะเวลาปฏิบัติงานในทะเลตามที่กำหนดตามชั้นของประกาศนียบัตร

(5) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ตามชั้นของประกาศนียบัตร

ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน 2 คนเป็นผู้ดำเนินการสอบ

 

ข้อ 23 ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเปรียบเทียบมาตรฐานหลักสูตรการศึกษาและหลักสูตรกากรฝึกอบรมของสถาบันที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การรับรองว่ามีมาตรฐานความรู้ความสามารถตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 ผนวก 2 และผนวก 3 ของข้อบังคับนี้ และข้อกำหนดการจัดหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมและการประเมินผลตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

ให้คณะกรรมการทำรายงานพร้อมความเห็นเสนออธิบดีเพื่อพิจารณาให้การรับรองหรือไม่ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นไม่ให้การรับรองมาตรฐานหลักสูตรตามวรรคหนึ่ง ให้อธิบดีมีอำนาจพิจารณาดำเนินการได้ตามความเหมาะสม

 

 

< Top - ขึ้นบนสุด >

ส่วนที่ 3

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

 

 

ข้อ 24 ผู้สมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(1) มีสัญชาติไทยหรือเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตตามข้อ 25

(2) มีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยคนประจำเรือเดินทะเล พ.. 2541

 

ข้อ 25 สำหรับบุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยถ้าประสงค์จะสมัครสอบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตร เพื่อทำการในเรือไทย ต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

 

< Top - ขึ้นบนสุด >

 

ฝ่ายเดินเรือ

 

ข้อ 26 ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่าผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1)    เป็นผู้มีประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือชั้นที่สูงกว่า

(2)    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม ที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า และผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือในตำแหน่งที่บังคับให้ใช้ประกาศนียบัตรนี้เป็นขั้นต่ำ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า สี่สิบแปดเดือน ระยะเวลานี้อาจลดเหลือไม่น้อยกว่า สามสิบหกเดือน ถ้าในการปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต้นเรือของเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า มาแล้วไม่น้อยกว่า สิบแปดเดือน หรือ

(3)    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 5 ฝ่ายเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือโรงเรียนนายเรือ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองและผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือในเรือหลวงหรือเรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี สำหรับประกาศนียบัตรที่จำกัดการทำหน้าที่เฉพาะในเรือที่ไม่ได้ทำการค้า และ

(4)    สำหรับผู้มีประกาศนียบัตรต้นเรือ ได้ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนดสำหรับหลักสูตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือ สำหรับผู้มีประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ได้ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 ตารางที่ 1 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 27 ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาดระหว่าง 500 - 3,000 ตันกรอส ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1)    เป็นผู้มีประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือชั้นที่สูงกว่า

(2)    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือ และต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า และผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่าหรือในตำแหน่งที่บังคับให้ใช้ประกาศนียบัตรนี้เป็นขั้นต่ำ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบหกเดือน ระยะเวลานี้อาจลดเหลือไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือนถ้าในการปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต้นเรือมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือนหรือ

(3)    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 5 ฝ่ายเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือโรงเรียนนายเรือหรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองและผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือในเรือหลวง        หรือเรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปี   สำหรับประกาศนียบัตรที่จำกัดการทำหน้าที่เฉพาะในเรือที่ไม่ได้ทำการค้า และ

(4)    สำหรับผู้ที่ประกาศนียบัตรต้นเรือ ได้ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนดสำหรับหลักสูตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือ สำหรับผู้มีประกาศนียบัตรนายระจำเรือฝ่ายเดินเรือ ได้ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 ตารางที่ 1 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 28 ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า ผู้สมัตรสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1)    เป็นผู้มีประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

(2)    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม ที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า และผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือในตำแหน่งที่บังคับให้ใช้ประกาศนียบัตรนี้เป็นขั้นต่ำ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า สิบแปดเดือน หรือ

(3)    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝ่ายเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือโรงเรียนนายเรือหรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองและผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือในเรือหลวงหรือเรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำหรับประกาศนียบัตรที่จำกัดการทำหน้าที่เฉพาะในเรือที่ไม่ได้ทำการค้า และ

(4)    ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ตามที่กำหนดไว้ในผนวก ตารางที่ 1 ของข้อบังคับนี้

 

 ข้อ 29 ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1)    เป็นผู้มีประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

(2)    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม ที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า และผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือในเรือกลเดินทะลระหว่างประเทศขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่าหรือในตำแหน่งที่บังคับให้ใช้ประกาศนียบัตรนี้เป็นขั้นต่ำ มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน หรือ

(3)    เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 4 ฝ่ายเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือโรงเรียนนายเรือหรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองและผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือในเรือหลวงหรือเรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปีสำหรับประกาศนียบัตรที่จำกัดการทำหน้าที่เฉพาะในเรือที่ไม่ได้ทำการค้า และ

(4)    ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ตามที่กำหนดไว้ใน ผนวก 1 ตารางที่ 1 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 30 ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

(2) สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปี หรือเทียบเท่า

(3) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS ที่ได้รับการรับรองหรือมีประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ GMDSS GOC หรือ ROC

(4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม ที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า และผ่านการฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือที่รวมอยู่ในหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองและมีบันทึกการฝึกปฏิบัติงานลงในสมุดรายงานการฝึกมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า สิบห้าเดือน หรือผ่านการปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า สี่สิบแปดเดือน ในเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่าหรือในเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า และในระยะเวลาการฝึกหรือการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีการเข้ายามบนสะพานเดินเรือภายใต้การควบคุมของนายเรือหรือนายประจำเรือมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือ

(5) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 2 ฝ่ายเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือโรงเรียนนายเรือหรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรอง และผ่านการปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือในเรือหลวงหรือเรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสามปีสำหรับประกาศนียบัตรที่จำกัดการทำหน้าที่เฉพาะในเรือที่ไม่ได้ทำการค้า และ

(6) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า ตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 ตารางที่ 2 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 31 ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้มีประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส หรือชั้นที่สูงกว่า

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส และผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่ามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบหกเดือน ระยะเวลานี้อาจลดเหลือไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือน ถ้าในการปฏิบัติงานดังกล่าวนั้นได้ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต้นเรือมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และ

(3) สำหรับผู้มีประกาศนียบัตรต้นเรือ ได้ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กรมเจ้าท่ากำหนดสำหรับหลักสูตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส หรือสำหรับผู้มีประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ได้ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส ตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 ตารางที่ 1 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 32 ประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1) เป็นผู้มีประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

(2) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส และผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่ามาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และ

(3) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายเรือ และต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส ตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 ตารางที่ 1 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 33 ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

(2)  สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือเทียบเท่า

(3) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS ที่ได้รับการรับรองหรือมีประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ GMDSS GOC หรือ ROC

(4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม ที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส และผ่านการฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่เดือน และในระยะเวลาการฝึกหรือการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีการเข้ายามบนสะพานเดินเรือภายใต้การควบคุมของนายเรือหรือนายประจำเรือมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือ

(5) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝ่ายเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือโรงเรียนนายเรือหรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองและผ่านการปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือในเรือหลวงหรือเรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีสำหรับประกาศนียบัตรที่จำกัดการทำหน้าที่เฉพาะในเรือที่ไม่ได้ทำการค้า และ

(6) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส ตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 ตารางที่ 2 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 34 ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

 (1) สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 9 ปี หรือเทียบเท่า

(2) เป็นผู้มีประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส และผ่านการปฏิบัติงานในหน้าที่นายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 60 ตันกรอสหรือมากกว่า มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ยี่สิบสี่เดือน และ

(3) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส ตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 ตารางที่ 3 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 35 ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

 (1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

(2) สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือเทียบเท่า

(3) ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS ที่ได้รับการรับรองหรือมีประกาศนียบัตรพนักงานวิทยุ GMDSS GOC หรือ ROC

(4) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาและฝึกอบรม ที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500  ตันกรอส และผ่านการฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือที่รวมอยู่ในหลักสูตรการศึกษาฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบหกเดือน หรือผ่านการปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบหกเดือน ในเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 60 ตันกรอสหรือมากกว่า และในระยะเวลาการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีการเข้ายามบนสะพานเดินเรือภายใต้การควบคุมของนายเรือหรือนายประจำเรือมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือ

(5) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นปีที่ 1 ฝ่ายเดินเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือโรงเรียนนายเรือหรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรอง และผ่านการปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 60 ตันกรอสหรือมากกว่า และ/หรือ เรือหลวงหรือเรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน และ

(6) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส ตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 ตารางที่ 3 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 36 ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล

ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1) มีอายุไม่ต่ำกว่า 16 ปีบริบูรณ์

(2) สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 6 ปี หรือเทียบเท่า

(3) ผ่านการฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือนหรือ

(4) สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรลูกเรือที่ได้รับการรับรองและมีการปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือในเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า มาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสองเดือนหรือ

(5) ผ่านการปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน ในเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือ

(6) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาฝึกอบรม 2 ปี ของโรงเรียนชุมพลทหารเรือหรือผ่านการฝึกปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือในเรือหลวงหรือเรือราชการมาแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่าหกเดือน และ

(7) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเลตามที่กำหนดไว้ในผนวก 1 ตารางที่ 4 ของข้อบังคับนี้

 

< Top - ขึ้นบนสุด >

พนักงานวิทยุในเรือ

 

 ข้อ 37 ประกาศนียบัตรรับรองพนักงานวิทยุของเรือกลเดินทะเล ขนาด 300 ตันกรอสหรือมากกว่า ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1)  มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

(2)  ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS GOC หรือ ROC ที่ได้รับการรับรองและ

(3) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรพนักงานวิทยุ GMDSS GOC หรือ ROC ตามที่กำหนดไว้ในผนวก 3 ตารางที่ 9 ของข้อบังคับนี้

 

< Top - ขึ้นบนสุด >

 

ฝ่ายช่างกลเรือ

 

 ข้อ 38 ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่าผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1) สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปีหรือเทียบเท่า

(2) ถือประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์ มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต้องมีระยะเวลาทำงานในเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ในตำแหน่งรองต้นกลมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน หรือเป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ฝ่ายช่างกลเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือ พรรคกลินจากโรงเรียนนายเรือ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรอง และได้ปฏิบัติหน้าที่นายช่างกล

(3) หน้าที่นายช่างกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่าและ/หรือ เรือหลวงหรือเรือราชการมารวมแล้วไม่น้อยกว่าสี่ปี และ

(4) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรตาม ที่กำหนดไว้ ในผนวก 2 ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 39 ประกาศนียบัตรต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1) สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปีหรือเทียบเท่า

(2) ถือประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์ หรือมากกว่ามาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต้องมีระยะเวลาทำงานในเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ในตำแหน่งรองต้นกลมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน หรือ

(3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ฝ่ายช่างกลเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือ พรรคกลินจากโรงเรียนนายเรือ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรอง และได้ปฏิบัติหน้าที่นายช่างกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า และ/หรือ เรือหลวงหรือเรือราชการมารวมแล้วไม่น้อยกว่าสองปี และ

(4) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ ในผนวก 2 ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 40 ประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1) สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปีหรือเทียบเท่า

(2) ถือประกาศนียบัตรรองต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์ มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต้องมีระยะเวลาทำงานในเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ในตำแหน่งนายช่างกลมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน หรือ

(3) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุด ฝ่ายช่างกลเรือจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือ พรรคกลินจากโรงเรียนนายเรือ หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรอง และได้ปฏิบัติหน้าที่นายช่างกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า และ/หรือ เรือหลวงหรือเรือราชการมารวมแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และ

(4) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ ในผนวก 2 ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 41 ประกาศนียบัตรรองต้นกล ของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์ ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1) สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปีหรือเทียบเท่า

(2) ถือประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า มาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน และต้องมีระยะเวลาทำงานในเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ในตำแหน่งนายช่างกลมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน หรือ

(3) ผ่านหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ซึ่งรวมถึงการได้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายช่างกลเรือในตำแหน่งนายช่างกลมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือ

(4) เคยปฏิบัติหน้าที่นายช่างกลเรือของเรือหลวงหรือเรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าหนึ่งปี และ

(5) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ ในผนวก 2 ตารางที่ 1 และตารางที่ 2 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 42 ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล ของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1) มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์

(2) สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 12 ปีหรือเทียบเท่า

(3) สอบความรู้ได้ตามหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 3 ฝ่ายช่างกลเรือของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี หรือสอบความรู้ได้ตามหลักสูตรนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 พรรคกลินของ  โรงเรียนนายเรือ และในระหว่างการศึกษาต้องมีระยะเวลาการฝึกในฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า และ/หรือ เรือหลวงหรือเรือราชการ และมีบันทึกการฝึกปฏิบัติงานลงในสมุดรายงานการฝึกมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือ

(4) ผ่านหลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 30 เดือน ที่ได้รับการรับรองและในระหว่างการศึกษาต้องมีระยะเวลาการฝึกในฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า และมีบันทึกการฝึกปฏิบัติงานลงในสมุดรายงานการฝึกมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือ

(5) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาช่างกลเรือ หรือสาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่น ที่ได้รับการรับรองและมีระยะเวลาการฝึกในฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า และมีบันทึกการฝึกปฏิบัติงานลงในสมุดรายงานการฝึกมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือ

(6) สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาช่างกลเรือ หรือสาขาช่างยนต์ หรือสาขาอื่น ที่ได้รับการรับรองและมีระยะเวลาการฝึกในฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า และมีบันทึกการฝึกปฏิบัติงานลงในสมุดรายงานการฝึกมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบแปดเดือน และ

(7) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในผนวก 2 ตารางที่ 2 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 43 ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ผู้สมัครสอบต้องมีคุณสมบัตินอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ดังต่อไปนี้

(1) มีอายุไม่น้อยกว่า 18 ปี บริบูรณ์

(2) สำเร็จการศึกษาขั้นพื้นฐานทั่วไปไม่น้อยกว่า 6 ปีหรือเทียบเท่า

(3) เคยปฏิบัติหน้าที่ในฝ่ายช่างกลเรือมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือ

(4) ถือประกาศนียบัตรคนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้น 1 หรือผ่านการอบรมหลักสูตรสำหรับลูกเรือของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี หรือสถาบันอื่นที่ได้รับการรับรองและเคยทำงานในฝ่ายช่างกลเรือของเรือกลเดินทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่าสองเดือน หรือ

(5) สอบความรู้ได้ตามหลักสูตรนักเรียนเดินเรือพาณิชย์ชั้นปีที่ 2 ฝ่ายช่างกลเรือของศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีหรือหลักสูตรนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 2 พรรคกลินของโรงเรียนนายเรือ และเคยปฏิบัติงานในฝ่ายช่างกลเรือของเรือกลเดินทะเลหรือเรือหลวงหรือเรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองเดือน หรือ

(6) สอบความรู้ได้ตามหลักสูตรนักเรียนจ่าพรรคกลิน หลักสูตรอาชีพ (จ่าเอก) พรรคกลิน โรงเรียนชุมพลทหารเรือ และเคยปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายช่างกลในเรือหลวงมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือ

(7) สอบความรู้ได้ตามหลักสูตรอาชีพ (จ่าเอก) ปกติช่างเครื่องยนต์ หลักสูตรอาชีพเลื่อนฐานะชั้นจ่าเอก เหล่าช่างยุทธโยธา สาขาเครื่องยนต์ และเคยปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายช่างกลในเรือหลวงมาแล้วไม่น้อยกว่าหกเดือน หรือ

(8) เคยปฏิบัติงานในหน้าที่ฝ่ายช่างกลของเรือหลวงหรือเรือราชการมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี และ

(9) ผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรตามที่กำหนดไว้ในผนวก 2 ตารางที่ 3 ของข้อบังคับนี้

 

< Top - ขึ้นบนสุด >

ส่วนที่ 4

การออกประกาศนียบัตรและการต่ออายุ

 

ข้อ 44 การออกประกาศนียบัตรชั้นใดผู้ขอรับต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนและผ่านการประเมินว่าเป็นผู้มีความรู้ความสามารถตามมาตรฐานหลักสูตรที่กำหนดไว้สำหรับชั้นนั้นและให้เรียกคืนประกาศนียบัตรที่ถืออยู่เดิมก่อนที่จะออกประกาศนียบัตรฉบับใหม่ให้

 การออกประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ชั้นใด ๆ กรมเจ้าท่าอาจออกให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นคุณประโยชน์อย่างสูงแก่ราชการกรมเจ้าท่า และอธิบดีอาจยกเว้นคุณสมบัติต่าง ๆ การสอบและประเมินและค่าธรรมเนียมสำหรับบุคคลนั้น

 

ข้อ 45 ประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรรับรองใด ๆ อาจกำหนดข้อจำกัดในเรื่องตำแหน่งหน้าที่ และระดับการปฏิบัติงาน เขตการเดินเรือ ประเภทการใช้เรือ ขนาดของเรือ และประเภทและขนาดของกำลังขับเคลื่อนของเครื่องจักรใหญ่เรือ และเงื่อนไขอื่น ๆ ได้ตามที่กรมเจ้าท่าเห็นเหมาะสม

 ประกาศนียบัตรกิตติมศักดิ์ชั้นใด ๆ ให้กำหนดข้อจำกัดไม่สามารถใช้สำหรับลงทำการในเรือ

 

ข้อ 46 แบบของประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นไปตามแบบที่กำหนดไว้ในผนวก 5 ของข้อบังคับนี้ และให้อธิบดีมีอำนาจปรับปรุงแบบได้ตามความเหมาะสม

 

ข้อ 47 การออกใบแทนประกาศนียบัตรให้กระทำได้ในกรณีที่ประกาศนียบัตรสูญหาย ชำรุดเสียหายหรือถูกทำลาย และผู้ถือได้แสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้

 

ข้อ 48 การต่ออายุประกาศนียบัตรให้เป็นไปหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

(1)  ประกาศนียบัตรทุกชั้นให้ต่ออายุได้คราวละห้าปี หากมีเหตุผลความจำเป็นอื่นรวมถึงสุขภาพ กรมเจ้าท่าอาจต่ออายุประกาศนียบัตรให้น้อยกว่าห้าปี ตามความเหมาะสม

(2)   ก่อนที่จะต่ออายุประกาศนียบัตรให้ตาม (1) ผู้ขอต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

(2.1)   มีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสมตามที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมเจ้าท่าว่าด้วยคนประจำเรือเดินทะเล พ.. 2541

(2.2)   มีระยะเวลาปฏิบัติงานในทะเลมาแล้วไม่น้อยกว่าสิบสองเดือน ในตำแหน่งที่ถือประกาศนียบัตรในเวลาห้าปีก่อนหน้า หรือ

(2.3)   มีระยะเวลาปฏิบัติงานอื่นที่เทียบเท่ากับระยะเวลาปฏิบัติงานในทะเลและได้รับการอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย และ

(2.4)   ผ่านการอบรมหลักสูตรเพิ่มเติมความรู้ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

(3)   เพื่อประโยชน์ในการออกประกาศนียบัตรฉบับใหม่ตามข้อบังคับนี้ ผู้ขอรับประกาศนียบัตรที่เข้าศึกษาหรือฝึกอบรม ก่อนวันที่ 1 สิงหาคม พ.. 2541ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรยกระดับที่ได้การรับรอง

 

ข้อ 49 ในกรณีที่กรมเจ้าท่าตรวจพบว่าผู้มีประกาศนียบัตรหรือประกาศนียบัตรรับรอง ขาดคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การออกหรือต่ออายุประกาศนียบัตรที่กำหนดไว้สำหรับประกาศนียบัตรชั้นนั้นในภายหลังหรือขาดความเหมาะสมอื่น ๆ อันเป็นสาระสำคัญในการปฏิบัติงานในหน้าที่นั้น ให้อธิบดีแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นทำการตรวจสอบพร้อมทำความเห็นเสนอเพื่อดำเนินการยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการใช้ประกาศนียบัตรนั้น

 

< Top - ขึ้นบนสุด >

ส่วนที่ 5

การยกเว้นประกาศนียบัตร

 

ข้อ 50 ประกาศนียบัตรชั้นต่าง ๆ ที่ออกให้ตามความในส่วนที่ 3 และส่วนที่ 4 แห่งข้อบังคับนี้ เมื่อมีเหตุอันจำเป็น อธิบดีอาจอนุญาตยกเว้นให้ผู้ที่มีประกาศนียบัตรชั้นต่ำกว่าปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่กำหนดให้ใช้ประกาศนียบัตรชั้นที่สูงกว่าได้ไม่เกินหนึ่งชั้นในระยะเวลาไม่เกินหกเดือน ทั้งนี้ในเรือลำหนึ่งจะยกเว้นให้ไม่เกินหนึ่งตำแหน่งในแต่ละฝ่าย

การอนุญาตยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงนายเรือ ต้นกลและพนักงานวิทยุ เว้นแต่ในกรณีเหตุสุดวิสัยอธิบดีอาจอนุญาตยกเว้นได้ในระยะเวลาที่สั้นที่สุดเท่าที่จะกระทำได้

 

 

< Top - ขึ้นบนสุด >

ส่วนที่ 6

ประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น

 

ข้อ 51 บุคคลที่มิได้ถือสัญชาติไทยถ้าประสงค์จะขอเทียบความรู้เพื่อขอรับประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่นเพื่อทำการในเรือไทยต้องได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมายผู้ขอรับประกาศนียบัตรรับรองตามวรรคหนึ่งให้ยื่นคำร้องขอออกหรือขอต่ออายุประกาศนียบัตรรับรองพร้อมให้ แนบเอกสารหลักฐานตามประกาศกรมเจ้าท่าเพื่อใช้ประกอบการประเมินคุณสมบัติด้วย

 

ข้อ 52 ผู้ขอรับประกาศนียบัตรรับรองตามข้อ 51 จะต้องได้รับประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถซึ่งออกโดยรัฐภาคีที่ได้ทำข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรไว้กับประเทศไทย

ให้อธิบดีมีอำนาจทำข้อตกลงว่าด้วยการรับรองประกาศนียบัตรซึ่งออกโดยรัฐภาคีอื่นตามวรรคหนึ่งได้

 

ข้อ 53 ประกาศนียบัตรรับรองตามข้อ 51 จะกำหนดให้ผู้ขอสามารถทำการบนเรือไทยได้ในระดับชั้นที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ขอ

 

ข้อ 54 ผู้ขอรับประกาศนียบัตรรับรองตามข้อ 51 เพื่อทำงานบนเรือไทยในระดับ นายเรือ หรือต้นเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า หรือ ต้นกล หรือรองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า จะต้องมีความรู้ในเรื่องกฎหมายทางทะเลของประเทศไทยตามความเหมาะสมกับตำแหน่ง

 

ข้อ 55 ประกาศนียบัตรรับรองตามข้อ 51 ให้มีอายุไม่เกินสิบสองเดือน และการกำหนดเงื่อนไขในประกาศนียบัตรรับรองให้เป็นไปตามประกาศกรมเจ้าท่า ในกรณีที่ประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่นถูกยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการใช้ ให้ประกาศนียบัตรรับรองดังกล่าวสิ้นอายุในวันที่ถูกยกเลิก เพิกถอน หรือระงับการใช้ไปทันที

 

ข้อ 56 แบบประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่นให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในผนวก 5 ของข้อบังคับนี้

< Top - ขึ้นบนสุด >

 

ส่วนที่ 7

การฝึกอบรมและออกประกาศนียบัตรรับรองผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภท

 

ข้อ 57 เรือเฉพาะประเภทในข้อบังคับนี้ ได้แก่

(1)   เรือบรรทุกน้ำมัน

(2)   เรือบรรทุกสารเคมี

(3)   เรือบรรทุกก๊าซเหลว

(4)   เรือบรรทุกผู้โดยสารและล้อเลื่อนเดินทะเลระหว่างประเทศ

(5)   เรือบรรทุกผู้โดยสารเดินทะเลระหว่างประเทศ

 

ข้อ 58 การฝึกอบรมและการออกประกาศนียบัตรรับรองผู้ทำการในเรือบรรทุกของเหลวในถังระวางเป็นตามข้อกำหนดดังนี้

(1)  นายเรือ นายประจำเรือและลูกเรือผู้ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เฉพาะและมีความรับผิดชอบเกี่ยวกับสินค้าหรืออุปกรณ์ทำงานสินค้าบนเรือบรรทุกของเหลวในถังระวาง นอกจากจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์การออกประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ และ/หรือ ประกาศนียบัตรฝึกอบรมตามข้อบังคับนี้แล้ว จะต้องผ่านการฝึกอบรมและการปฏิบัติงาน ดังต่อไปนี้

(1.1)    ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการดับไฟที่กรมเจ้าท่ารับรองหรือหลักสูตรการดับไฟชั้นสูงตามที่กำหนดไว้ในผนวก 3 ตารางที่ 6 ของข้อบังคับนี้

(1.2)    มีระยะเวลาปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกของเหลวในถังระวางอย่างน้อยสามเดือน โดยได้ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเรือและความปลอดภัยในการปฏิบัติงานบนเรือ หรือ

(1.3)    ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรพื้นฐานเรือบรรทุกของเหลวในถังระวางตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

(2)  นายเรือ ต้นกล ต้นเรือ รองต้นกล และบุคคลซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงเกี่ยวกับการบรรทุกขนถ่ายและดูแลสินค้าในขณะเดินทางหรือปฏิบัติงานสินค้าบนเรือบรรทุกของเหลวในถังระวางจะต้องมีคุณสมบัติเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(2.1)   ผ่านการฝึกอบรมที่ได้รับการรับรองตามหลักสูตรความปลอดภัยบนเรือบรรทุกของเหลวในถังระวางชั้นสูง สำหรับเรือบรรทุกน้ำมันหรือสารเคมีหรือก๊าซเหลวซึ่งอาจรวมถึงการใช้เครื่องฝึกจำลองการทำงานสินค้าเหลว และผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรฐานที่กรมจ้าท่ากำหนด

(2.2)   มีระยะเวลาปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกของเหลวในถังระวางอย่างน้อยสามเดือนโดยได้ทำหน้าที่ด้านการปฏิบัติงานของเรือหลังจากผ่านการอบรมตาม (2.1) ในกรณีที่จะต้องผ่านการฝึกอบรมมากกว่าหนึ่งประเภท อธิบดีมีอำนาจกำหนดระยะเวลาปฏิบัติงานบนเรือเป็นอย่างอื่นได้

(3)  นายเรือ นายประจำเรือและบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องตาม (2) ผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม (1) และ (2) ให้นำเอกสารหลักฐานมายื่นต่อกรมเจ้าท่าเพื่อออกประกาศนียบัตรรับรองผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภท

(4)  ประกาศนียบัตรรับรองผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภท ให้มีอายุห้าปี และในการต่ออายุประกาศนียบัตรนี้ นายเรือ นายประจำเรือและลูกเรือต้องแสดงหลักฐานว่ามีระยะเวลาปฏิบัติงานบนเรือบรรทุกของเหลวในถังระวางประเภทใดก็ตามมาแล้วอย่างน้อยสามเดือนหรือมีประสบการณ์ทำงานที่เทียบเท่ากับการปฏิบัติงานบนเรือดังกล่าวมาแล้ว ในช่วงเวลาห้าปีที่ผ่านมา และการต่ออายุในคราวหนึ่งไม่เกินห้าปี

(5)  ในกรณีที่ประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภทไม่สามารถต่ออายุเนื่องจากขาดคุณสมบัติตาม (4) นายเรือ นายประจำเรือหรือบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องผ่านการอบรมหลักสูตรเรือบรรทุกของเหลวในถังระวางตาม (2.1) ของข้อนี้

 

ข้อ 59 การฝึกอบรมและการออกประกาศนียบัตรรับรองผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภทอื่น นอกจากเรือบรรทุกของเหลวในถังระวางให้เป็นไปตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

 

< Top - ขึ้นบนสุด >

ส่วนที่ 8

การฝึกอบรมความปลอดภัยและการฝึกความคุ้นเคยสำหรับการทำหน้าที่ในเรือ

 

ข้อ 60 บุคคลใดก่อนได้รับการมอบหมายหน้าที่บนเรือ บุคคลนั้นต้องได้รับการฝึกความคุ้นเคยกับการทำการบนเรือเสียก่อน เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นผู้มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการดำรงชีพในทะเล และสถานการณ์ฉุกเฉินตามรายละเอียดที่กรมเจ้าท่ากำหนด

 

ข้อ 61 คนประจำเรือไทยและคนประจำเรือทุกคนในเรือไทยจะต้องผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพื้นฐาน ความปลอดภัยดังต่อไปนี้

(1)   การดำรงชีพในทะเล

(2)   การป้องกันและการดับไฟ

(3)   การปฐมพยาบาลเบื้องต้น

(4)   ความปลอดภัยของบุคคลและความรับผิดชอบต่อสังคม

รายละเอียดของหลักสูตรให้เป็นไปตามผนวก 3 ตารางที่ 1 ตารางที่ 2 และตารางที่ 4 ของข้อบังคับนี้ตามลำดับ

 

ข้อ 62 คนประจำเรือทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ปล่อย หรือประจำยานชูชีพ หรือเรือช่วยชีวิตนอกเหนือจากเรือเร็วช่วยชีวิต ก่อนเข้าทำหน้าที่ดังกล่าว ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในผนวก 3 ตารางที่ 5 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 63 คนประจำเรือทุกคนที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการดังไฟ ก่อนเข้าทำหน้าที่ดังกล่าว ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรการดับไฟชั้นสูงตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในผนวก 3 ตารางที่ 6 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 64 คนประจำเรือทุกคน ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ปฐมพยาบาลบนเรือ ก่อนเข้าทำหน้าที่ดังกล่าว ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในผนวก 3 ตารางที่ 7 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 65 คนประจำเรือทุกคน ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาพยาบาลบนเรือ ก่อนเข้าทำหน้าที่ดังกล่าว ต้องผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนดไว้ในผนวก 3 ตารางที่ 8 ของข้อบังคับนี้

 

ข้อ 66 บุคคลใดหรือคนประจำเรือใดเข้ารับการฝึกอบรมและผ่านการประเมินความรู้ความสามารถตามหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้รับการรับรอง ตามกำหนดไว้ในผนวก 3 ของข้อบังคับนี้และได้รับประกาศนียบัตรฝึกอบรมให้เก็บรักษาประกาศนียบัตรฝึกอบรมดังกล่าวไว้ประจำบนเรือเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้

 

ข้อ 67 ในการสมัครสอบเพื่อขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถของฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามข้อบังคับนี้ ตั้งแต่ชั้นนายประจำเรือขึ้นไป ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องต้องแสดงประกาศนียบัตรฝึกอบรมตามที่กำหนดไว้ในส่วนนี้ ตามความเหมาะสม การบันทึกข้อมูลของประกาศนียบัตรฝึกอบรมต่าง ๆ ของบุคคลตามวรรคหนึ่ง ให้กรมเจ้าท่าและเจ้าของเรือ ผู้จัดการหรือบริษัทที่ว่าจ้างนายเรือ นายประจำเรือต่าง ๆ นั้น มีหน้าที่จัดเก็บบันทึกข้อมูลนี้

 

< Top - ขึ้นบนสุด >

ส่วนที่ 9

ค่าธรรมเนียม

 

ข้อ 68 ค่าธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในฝ่ายเดินเรือ ให้เรียกเก็บในอัตราต่อไปนี้

1)

ประกาศนียบัตรนายเรือ ของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า

5,000 บาท

(2)

ประกาศนียบัตรนายเรือ ของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

5,000 บาท

(3)

ประกาศนียบัตรต้นเรือ ของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า

4,000 บาท

(4)

ประกาศนียบัตรต้นเรือ ของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

4,000 บาท

(5)

ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ ของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า

3,500 บาท

(6)

ประกาศนียบัตรนายเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

4,000 บาท

(7)

ประกาศนียบัตรต้นเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

3,500 บาท

(8)

ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

3,000 บาท

(9)

ประกาศนียบัตรนายเรือ ของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส

1,000 บาท

(10)

ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส

800 บาท

(11)

ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามสะพานเดินเรือ ของเรือกลเดินทะเล

500 บาท

 

ข้อ 69 ค่าธรรมเนียมการสอบขอรับประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในฝ่ายช่างกลให้เรียกเก็บในอัตราต่อไปนี้

(1)

ประกาศนียบัตรต้นกล ของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน  3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

5,000 บาท

(2)

ประกาศนียบัตรต้นกล ของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน  750 - 3,000 กิโลวัตต์

4,500 บาท

(3)

ประกาศนียบัตรรองต้นกล ของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน  3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

4,000 บาท

(4)

ประกาศนียบัตรรองต้นกล ของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน  750 - 3,000 กิโลวัตต์

3,500 บาท

(5)

ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายช่างกล ของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน  750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

3,000 บาท

(6)

ประกาศนียบัตรลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกล ของเรือกลเดินทะเล

500 บาท

 

ข้อ 70 ค่าธรรมเนียมการสอบแก้ตัวในการสอบประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถให้เรียกเก็บในอัตราต่อไปนี้

 (1) การสอบแก้ตัวรายวิชา ๆ ละ     400 บาท

 (2) การสอบแก้วตัวในการสอบสัมภาษณ์     500 บาท

 

ข้อ 71 ค่าธรรมเนียมการขอรับประกาศนียบัตรรับรองและใบรับรองต่าง ๆ ให้เรียกเก็บในอัตรา  ดังนี้

 (1) ประกาศนียบัตรรับรองผู้ทำการในเรือเฉพาะประเภท       500 บาท

 (2) ประกาศนียบัตรรับรองพนักงานวิทยุในเรือเดินทะเล     1,000 บาท

 (3) ใบรับรองการฝึกอบรมและใบรับรองอื่น ๆ  500 บาท

 

ข้อ 72 ค่าธรรมเนียมการต่ออายุหรือออกใบแทนประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถ และการออกประกาศนียบัตรรับรองประกาศนียบัตรที่ออกโดยรัฐภาคีอื่น ให้เรียกเก็บกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนดไว้ใน ข้อ 68 ข้อ 69 และข้อ 71 แล้วแต่กรณี

 

ข้อ 73 ค่าธรรมเนียมตามข้อ 68 ข้อ 69 ข้อ 70 ข้อ 71 และข้อ 72 ให้เรียกเก็บกึ่งหนึ่งของอัตราที่กำหนด สำหรับบุคคลผู้ที่ปฏิบัติราชการและได้รับอนุญาตจากอธิบดีหรือผู้ที่อธิบดีมอบหมาย

 

ข้อ 74 ในกรณีที่ประกาศนียบัตรหรือใบรับรองประกาศนียบัตรสูญหายไป เนื่องจากเรืออับปาง และผู้ถือใบประกาศนียบัตรหรือใบรับรองดังกล่าวแสดงหลักฐานที่เชื่อถือได้ ให้ได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมการออกใบแทนตามข้อ 72

 

< Top - ขึ้นบนสุด >

ส่วนที่ 10

บทเฉพาะกาล

 

ข้อ 75 ประกาศนียบัตรที่ออกให้ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วย การสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.. 2532 ให้สามารถใช้ทำการในเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศและเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ได้จนถึงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.. 2545 โดยการเทียบระดับชั้นประกาศนียบัตรตามตารางเทียบระดับชั้นประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกล ตามข้อ 77

 

ข้อ 76 ผู้มีประกาศนียบัตรที่ออกให้ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.. 2532 ประสงค์จะขอรับประกาศนียบัตรฉบับใหม่ที่ออกให้ตามข้อบังคับนี้ให้ปฏิบัติตามบทบัญญัติในส่วนที่ 4 ของข้อบังคับนี้และประกาศนียบัตรฉบับใหม่จะออกให้ตามตารางเทียบระดับชั้นประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกลตามข้อ 77

 

ข้อ 77 ตารางเทียบระดับชั้นประกาศนียบัตรฝ่ายเดินเรือและฝ่ายช่างกล

ฝ่ายเดินเรือ

ประกาศนียบัตรทีออกให้ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.. 2532

ประกาศนียบัตรที่ออกให้ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.. 2541

1. ประกาศนียบัตรชั้น 1 (นายเรือ)

1. ประกาศนียบัตรนายเรือของ เรือกลเดินทะเล ขนาด  3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า

2. ประกาศนียบัตรชั้น 2 (ต้นหนที่หนึ่ง) (ระบุข้อกำหนดทำหน้าที่นายเรือ)

2. ประกาศนียบัตรนายเรือของ เรือกลเดินทะเล ขนาด  500 - 3,000 ตันกรอส

3. ประกาศนียบัตรชั้น 2 (ต้นหนที่หนึ่ง)

3. ประกาศนียบัตรต้นเรือของ เรือกลเดินทะเล ขนาด  3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า

4. ประกาศนียบัตรชั้น 3 (ต้นหนที่สอง) (ระบุข้อกำหนดทำหน้านายเรือ)

4. ประกาศนียบัตรต้นเรือของ เรือกลเดินทะเล ขนาด  500 - 3,000 ตันกรอส

5. ประกาศนียบัตรชั้น 3 (ต้นหนที่สอง)

5. ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของ เรือกลเดินทะเล ขนาด  500 ตันกรอสหรือมากกว่า

6. ประกาศนียบัตรชั้น 4 (ต้นหนที่สาม)

6. ประกาศนียบัตรนายเรือของ เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง  ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

7. ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ(ไม่เกิน 1,600 ตันกรอส)

7. ประกาศนียบัตรต้นเรือของ เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง  ขนาด 500 - 3,000 ตันกรอส

8. ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ (ไม่เกิน 250 ตันกรอส)

8. ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 -3,000 ตันกรอส

9. ประกาศนียบัตรนายเรือของเรือเดินในประเทศ (ไม่เกิน 500 ตันกรอส)

9. ประกาศนียบัตรนายเรือของ เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง  ขนาด ต่ำกว่า 500 ตันกรอส

10. ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเล ชั้นหนึ่ง

10. ประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดต่ำว่า 500 ตันกรอส

11. ประกาศนียบัตรนายท้ายเรือกลเดินทะเล ชั้นสอง

11. ประกาศนียบัตรลูกเรือยามสะพานเดินเรือของเรือกลเดินทะเล

    

< Top - ขึ้นบนสุด >

ฝ่ายช่างกลเรือ

ประกาศนียบัตรที่ออกให้ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า  ว่าด้วยการสอบความรู้ผู้ทำการในเรือ พ.. 2532

ประกาศนียบัตรทีออกให้ตามข้อบังคับกรมเจ้าท่า ว่าด้วยการฝึกอบรม

การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตร ผู้ทำการในเรือ พ.. 2541

เรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศ

เรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

1. นายช่างกลเรือชั้นหนึ่ง

1. ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาด กำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์  หรือมากกว่า

 

2. นายช่างกลเรือชั้นสอง

2. ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000  กิโลวัตต์

 

1. ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ใกล้ฝั่งขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

 

3. นายช่างกลเรือชั้นสาม

     นายช่างกลเรือชั้นสาม  (ชำนาญงาน)

3. รองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

2. ต้นกลของเรือกลเดินทะเล ใกล้ฝั่งขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์

4. -ไม่มีในข้อบังคับ

4. รองต้นกลของเรือกลเดินทะเลขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000  กิโลวัตต์

3. รองต้นกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดกำลังขับเคลื่อน 3,000 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

5. คนใช้เครื่องจักรยนต์ ชั้นหนึ่งพิเศษ

    คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่งพิเศษ (ชำนาญงาน)

5. นายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

4. รองต้นกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง ขนาดกำลังขับเคลื่อน 750 - 3,000 กิโลวัตต์

6. -ไม่มีในข้อบังคับ

 

5. นายประจำเรือฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาดกำลังขับเคลื่อน750 กิโลวัตต์หรือมากกว่า

7. -ไม่มีในข้อบังคับ

6. ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเล

 

8. คนใช้เครื่องจักรยนต์ชั้นหนึ่ง

 

6. ลูกเรือเข้ายามฝ่ายช่างกลของเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่ง

 

ข้อ 78 ให้อธิบดีกรมเจ้าท่าเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้และให้มีอำนาจออกระเบียบ ประกาศเพื่อการปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้

 

 

ประกาศ  ณ  วันที่  21  ตุลาคม  พ.ศ.  2541

จงอาชว์   โพธิสุนทร

อธิบดีกรมเจ้าท่า

 

หมายเหตุ  อักษรตัวเน้นขีดเส้นใต้ เป็นข้อความที่อยู่ในระหว่างดำเนินการขอแก้ไขเพิ่มเติมตามข้อบังคับการฝึกอบรม การสอบฯ (ฉบับที่ 2) .. 2542

< Top - ขึ้นบนสุด >

 

มารีนเนอร์ไทย | MarinerThai.Net | MarinerThai.Com

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   63609

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

Advertising in MarinerThai.Com MarinerThai Webboard

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network