Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

MarinerThai 2004 Co., Ltd.

Advertising in marinerthai.net MarinerThai 2004 Co., Ltd.

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี

 

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นส่วนราชการสังกัดกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี กระทรวงคมนาคม ก่อตั้งขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514 เดิมตั้งอยู่ที่ กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร จนกระทั่งได้มีมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ วันที่ 26 เมษายน 2521 ให้ก่อตั้งศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีขึ้นเป็นการถาวร ณ ที่ตั้งปัจจุบัน ตำบลบางด้วน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งได้มีพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อ วันที่ 21 ธันวาคม 2531

 

ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เป็นสถาบันการศึกษา แห่งแรก ในประเทศไทย ที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการผลิตคนประจำเรือทุกระดับชั้น ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาดแรงงานทั้งนี้เพื่อสนับสนุนกิจการพาณิชยนาวีของประเทศ ตลอดจนพัฒนาความรู้ทางวิชาชีพโดยจัดให้มีการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มวิทยฐานะคนประจำเรือทุกระดับชั้น ให้ได้มาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 และแก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1995 (INTERNATIONAL CONVENTION ON STANDARDS OF TRAINING ,CERTIFICATION AND WATCHKEEPING FOR SEAFERER, 1978 AS AMENDED IN 1995 : STCW 78/95) และให้สอดคล้องกับข้อบังคับกรมเจ้าท่าว่าด้วยการฝึกอบรม การสอบความรู้และการออกประกาศนียบัตรผู้ทำการในเรือ พ.ศ. 2541


หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือ

 1. หลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

 2. หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า

 3. หลักสูตรนายเรือและต้นเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ผั่ง ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)

 4. หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ผั่ง ขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า

 5. หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือและนายเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ผั่ง ขนาดต่ำกว่า 500 ตันกรอส (อยู่ในระหว่างการดำเนินการ)


หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล

ขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า

1.   คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.1      มีสัญชาติไทย

1.2  มีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยคนประจำเรือเดินทะเล พ.. 2541  (แนบหลักฐานสำเนาประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจำเรือของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี) หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีสายตาปกติไม่บอดสี และไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

1.3      มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

1.4      สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

1.5     ผ่านการปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 24 เดือน  ในเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศหรือในเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด  500 ตันกรอสหรือมากกว่า  และในระยะการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีการเข้ายามบนสะพานเดินเรือภายใต้การควบคุมของนายเรือหรือนายประจำเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน   (มีหนังสือรับรองของนายเรือ  เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ)

2.     ระยะเวลาการฝึกอบรม

 ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะจัดให้มีการประเมินผลปีละอย่างน้อย 3 ครั้ง โดยจะจัดทำเป็นตารางกำหนดการประเมินผลเป็นปี ๆ ไป   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรก

3.     จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / วิชา

ไม่ต่ำกว่า 20 คน

4.      ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจาก ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี ว่าผ่านการฝึกอบรม ตามหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

      5.     ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม

5.1  ค่าระเบียบการ                               500 บาท

5.2  ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ        500 บาท

5.3  ค่าบริหารหลักสูตร                      3,000 บาท    (เก็บครั้งเดียวแรกเข้า)

 - ค่าบัตรประจำตัว

- ค่าบริการห้องสมุด

- ค่าธรรมเนียมการออกประกาศนียบัตร

- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

5.4   ค่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์       1,000  บาท 


หลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเลใกล้ผั่ง

ขนาด 500 ตันกรอส หรือมากกว่า

1.  คุณสมบัติของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

1.1      มีสัญชาติไทย

1.2     มีสุขภาพร่างกายที่เหมาะสม ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในระเบียบกรมเจ้าท่า ว่าด้วยคนประจำเรือเดินทะเล พ.ศ. 2541 (แนบหลักฐานสำเนาประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจำเรือของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี) หรือใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลว่าเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง มีสายตาปกติไม่บอดสี และไม่เป็นโรคที่สังคมรังเกียจ

1.3      มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์

1.4      สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

1.5      ผ่านการปฏิบัติงานในฝ่ายเดินเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือน ในเรือกลเดินทะเลระหว่างประเทศหรือในเรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า  และในระยะการปฏิบัติงานดังกล่าวต้องมีการเข้ายามบนสะพานเดินเรือภายใต้การควบคุมของนายเรือหรือนายประจำเรือมาแล้วไม่น้อยกว่า 6 เดือน   (มีหนังสือรับรองของนายเรือ  เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ)

2.  ระยะเวลาการฝึกอบรม

        ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวีจะจัดให้มีการประเมินผลอย่างน้อย ปีละ 3 ครั้ง โดยจะจัดทำเป็นตารางกำหนดการประเมินผลเป็นปี ๆ ไป   ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะมีระยะเวลาการฝึกอบรมไม่เกิน 5 ปี นับจากวันที่ลงทะเบียนเรียนครั้งแรก

3.  จำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรม / วิชา

       ไม่ต่ำกว่า 20 คน

4.  ประกาศนียบัตรที่ได้รับ

    ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการฝึกอบรมจากศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวีว่าผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของรือกลเดินทะเลใกล้ฝั่งขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า

5.   ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม

5.1  ค่าระเบียบการ                              500     บาท

5.2  ค่าลงทะเบียนเรียนหน่วยกิตละ        500     บาท

5.3  ค่าบริหารหลักสูตร                         3,000 บาท (เก็บครั้งเดียวแรกเข้า)

- ค่าบัตรประจำตัว

- ค่าบริการห้องสมุด

- ค่าธรรมเนียมการออกประกาศนียบัตร

- ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

5.4  ค่าบริการอุปกรณ์คอมพิวเตอร์       1,000   บาท              


หัวข้อวิชาที่ทำการอบรม

 1.  เดินเรือชายฝั่ง 1  (Terrestrial and Coastal Navigation 1)

 2.  ดินเรือชายฝั่ง 2  (Terrestrial and Coastal Navigation 2)

 3.  เดินเรือชายฝั่ง 3  (Terrestrial and Coastal Navigation 3)

 4.  เครื่องมือเดินเรือ  (Navigation Instruments)

 5.  อุตุนิยมวิทยา  (Meteorology)  

 6.  กฎการเดินเรือ  (Collision  Regulations)

 7.  การเข้ายาม  (Watchkeeping)

 8. ระเบียบปฏิบัติฉุกเฉิน  (Respond to Emergencies)     

 9. ภาษาอังกฤษทางเรือ 1  (Maritime  English 1)

 10.  ภาษาอังกฤษทางเรือ 2  (Maritime  English 2)

 11. ภาษาอังกฤษทางเรือ 3  (Maritime  English 3)

 12. การสื่อสาร  (Communication)

 13. การนำเรือ  (Ship  Handling)  

 14. เดินเรือดาราศาสตร์  (Celestial Navigation)

 15. เดินเรืออิเลคทรอนิคส์  (Electronic Navigation Aids)

 16. การจัดและการจัดเก็บสินค้า(Cargo Handling and Stowage)       

 17. การต่อเรือ  (Ship Construction)

 18. การทรงตัวของเรือ  (Ship Stability)

 19. อนุสัญญาและกฎหมายทางทะเล  (IMO convention and maritime laws)

 20. คอมพิวเตอร์  (Computer)      


 หลักฐานประกอบการสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

 1. รูปถ่ายขนาด 1 1/2 นิ้ว จำนวน 4 รูป

 2. สำเนาทะเบียนบ้าน

 3. สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ

 4. หนังสือรับรองระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ในเรือ

 5. สำเนาวุฒิการศึกษา

 6. หนังสือรับรองของนายเรือ

 7. สำเนาประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถผู้ทำการในเรือ

 8. สำเนาประกาศนียบัตรสุขภาพคนประจำเรือของกรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี (คร.5) หรือใบรับรองแพทย์


 สถานที่ลงทะเบียน

สามารถลงทะเบียน ได้ที่ งานทะเบียนและวัดผล ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี อาคาร อำพล ตียาภรณ์ ได้ในวันและเวลาราชการ


สถานที่ติดต่อ

 เลขที่ 120 ซอยเทศบาล 6 (วัดบางนางเกรง) ถ.สุขุมวิท ต.บางด้วน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270

 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเลขโทรศัพท์  ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี 0-2756-4971-80

ต่อ     :  งานทะเบียนและวัดผล       117

        :   ส่วนวิชาการเดินเรือ           204 - 208

http://www.mmtc.ac.th

e-mail : deck@mmtc.ac.th


การเดินทางโดยรถประจำทาง

25 (ปากน้ำ - ท่าช้าง)                    102  (ปากน้ำ สาธุประดิษฐ์)

146     (ปากน้ำ เคหะธนฯ)              184  (ปากน้ำ หมอชิต 2)

507     (ปากน้ำ สายใต้ใหม่)           508  (ปากน้ำ ท่าราชวรดิษฐ์)

511     (ปากน้ำ สายใต้ใหม่)           536  (ปากน้ำ อนุสาวรีย์ชัยฯ)

ปอพ.6 (ปากน้ำ สี่พระยา)              ปอพ.15  (ปากน้ำ หมอชิต 2)

รถร่วมบริการ สาย 365, 1140, 1141

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   19398

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

Nathalin Group Photos from Mariner

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network