Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

Cho.Charoen Maritime Instruments

Nathalin Group Advertising in MarinerThai.Com

พระราชบัญญัติตราไว้ ณ วันที่ 16 กรกฎาคม พระพุทธศักราช 2456 เป็นวันที่ 979 ในรัชกาลปัจจุบัน

พระราชบัญญัติ การเดินเรือในน่านน้ำสยาม แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477*(1)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - -

นริศรานุวัดติวงศ์ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์

(ตามพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2476)

 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าฯ สั่งว่า โดยที่สภาผู้แทนราษฎรถวายคำปรึกษาว่า สมควรแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำและยินยอมของสภาผู้แทนราษฎรดังต่อไปนี้

 

มาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำสยามแก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2477"

 

มาตรา 2* ให้ใช้พระราชบัญญัตินี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน พุทธศักราช 2477 เป็นต้นไป *[รก.2477/-/807/28 ตุลาคม 2477]

 

มาตรา 3 ให้ยกเลิกความในมาตรา 214 แห่งพระราชบัญญัติการ เดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 และอัตราค่าธรรมเนียมตามแบบ 3 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 ซึ่งได้แก้ไขเพิ่มเติมโดย ประกาศเปลี่ยนแปลงพิกัดอัตราค่าธรรมเนียมประภาคารและโคมไฟ ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2474 ให้ยกเลิกความในมาตรา 68, 102, 135, 136, 137, 212, 213, 215, 277, 278, 279, 280, 282, 284, 290 และ 291 แห่ง พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 และใช้ความต่อไปนี้แทน

มาตรา 68 [ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456(ฉบับแรก)]

มาตรา 102 [ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456(ฉบับแรก)]

มาตรา 135 [มาตรานี้ ต่อมาได้ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2481 (รก.2481/-/572)]

มาตรา 136 [มาตรานี้ ต่อมาได้ยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2481 (รก.2481/-/572)]

มาตรา 137 [ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456(ฉบับแรก)]

มาตรา 212 [ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456(ฉบับแรก)]

มาตรา 213 [ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456(ฉบับแรก)]

มาตรา 215 [ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456(ฉบับแรก)]

มาตรา 277 [มาตรานี้แก้ไขครั้งหลังสุดโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525 (รก.2525/88/1พ.) ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456 (ฉบับแรก)]

มาตรา 278 [ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456(ฉบับแรก)]

มาตรา 279 [มาตรานี้แก้ไขครั้งหลังสุดโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525 (รก.2525/88/1พ.) ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456 (ฉบับแรก)]

มาตรา 280 [ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456(ฉบับแรก)]

มาตรา 282 [มาตรานี้แก้ไขครั้งหลังสุดโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/16) ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456 (ฉบับแรก)]

มาตรา 284 [มาตรานี้แก้ไขครั้งหลังสุดโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2525 (รก.2525/88/1พ.) ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456 (ฉบับแรก)]

มาตรา 290 [มาตรานี้แก้ไขครั้งหลังสุดโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/16) ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456 (ฉบับแรก)]

มาตรา 291 [ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456(ฉบับแรก)]

 

มาตรา 4 เรือเดินสมุทรบรรทุกนักท่องเที่ยวรอบโลกชั่วครั้งคราว ให้เก็บค่าธรรมเนียมประภาคาร ทุ่นหมายร่องน้ำและโคมไฟ กึ่งอัตราปกติ

 

มาตรา 5* ในการพิจารณาออกใบอนุญาตสำหรับเรือกลไฟและ เรือยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารหรือสินค้า หรือจูงเรือนั้น ถ้าเป็นเรือเดิน ประจำทาง เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้แต่งตั้งขึ้นเพื่อการจดทะเบียนมีอำนาจ ที่จะ

(1) กำหนดข้อห้ามและเงื่อนไขเกี่ยวกับเขตหรือทางที่จะใช้เรือ นั้นเดิน

(2) กำหนดเงื่อนไขเกี่ยวกับจำนวน ขนาด และชนิดและกำลัง เครื่องจักรของเรือที่จะใช้เดินจากตำบลหนึ่งถึงตำบลหนึ่ง ตลอดถึงการสับ เปลี่ยนเรือใช้แทนกันชั่วคราวด้วย

(3) กำหนดท่าเรือต้นทางและปลายทาง

(4) สั่งงดอนุญาตเรือลำใด ๆ หรือของเจ้าของใด ๆ มิให้เดิน ประจำทางที่เห็นว่ามีเรืออื่นเดินอยู่เพียงพอแล้ว หรือเมื่อเห็นว่าถ้าให้อนุญาต จะมีการแข่งขันกันจนจะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียความปลอดภัยของ ประชาชน

(5) ตั้งคณะกรรมการขึ้นโดยความเห็นชอบจากรัฐมนตรีว่าการ กระทรวงคมนาคมเป็นครั้งคราว เพื่อกำหนดเงื่อนไขในเรื่องค่าโดยสาร ค่าระวาง ค่าจูงเรือ ค่าบริการอื่น จำนวนเรือที่จะใช้เดิน เวลาออกเรือ และเวลาเรือถึงท่าเรือปลายทางคณะกรรมการนั้นให้รวมทั้งเจ้าของเรือหรือ ผู้แทนด้วย ถ้าไม่ใช่เรือเดินประจำทาง เจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานซึ่งได้แต่งตั้งขึ้น มีอำนาจที่จะห้ามหรือจำกัดมิให้เดินเรือรับจ้างในเขตใด ๆ ในเมื่อเห็นว่าการ เดินเรือรับจ้างในเขตนั้นจะเป็นเหตุให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อยหรือเสียหาย แก่ทรัพย์สินของประชาชน *[มาตรา 5 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2510 (รก.2510/30/158)]

 

มาตรา 6* การรับใบอนุญาตตามมาตรา 5 ต้องเสียค่าธรรมเนียม ตามมาตรา 174 มาตรา 180 และมาตรา 188 แห่งพระราชบัญญัติการเดินเรือ ในน่านน้ำไทย พระพุทธศักราช 2456 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการ เดินเรือในน่านน้ำไทย (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2490 แต่เรือกลไฟขนาดต่ำกว่า 3 ตันกรอสส์ และเรือที่ใช้ทำการประมงโดยเฉพาะให้เสียค่าธรรมเนียมออก ใบอนุญาตเพียงกึ่งอัตราปกติ เรือกลของกสิกรที่ใช้เพื่อประโยชน์เฉพาะในการกสิกรรมของตนเอง ซึ่งมีขนาดต่ำกว่า 3 ตันกรอสส์ ใช้เครื่องยนต์กำลังไม่เกิน 7 แรงม้า ให้ยกเว้น ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมใบอนุญาต แต่ต้องรับใบอนุญาต *[มาตรา 6 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2490 (รก.2490/30/67)]

 

มาตรา 7* เรือกลไฟและเรือยนต์ที่รับจ้างบรรทุกคนโดยสาร หรือสินค้า หรือจูงเรือลำใด ฝ่าฝืนเงื่อนไขที่กำหนดขึ้นตามมาตรา 5 เจ้าท่า หรือเจ้าพนักงานมีอำนาจที่จะสั่งงดการเดินเรือของเรือนั้น ๆ เสียชั่วคราว หรือจะสั่งยึดใบอนุญาตสำหรับเรือนั้นไว้มีกำหนดไม่เกินหกเดือนก็ได้ เจ้าของเรือหรือเจ้าของกิจการเดินเรือที่ถูกสั่งงดการเดินเรือหรือ ถูกยึดใบอนุญาตตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ ภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้ทราบคำสั่ง คำชี้ขาดของรัฐมนตรีเป็นที่สุด แต่ใน ระหว่างที่รัฐมนตรียังมิได้ชี้ขาด คำสั่งงดหรือยึดนั้นมีผลบังคับได้ *เรือใดที่ถูกสั่งงดการเดินเรือ หรือถูกยึดใบอนุญาตแล้วยังขืนเดิน หรือเรือใดกระทำการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร หรือสินค้าหรือจูงเรือเป็นการ ประจำทางโดยมิได้รับอนุญาต นายเรือหรือผู้ที่ควบคุมเรือ หรือเจ้าของเรือหรือ เจ้าของกิจการเดินเรือต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท *[มาตรา 7 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2510 (รก.2510/30/158) และความในวรรคสามแก้ไขโดยพระราช บัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/16)]

 

มาตรา 8 [แก้อักษรโรมันในมาตรา 27 ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456 (ฉบับแรก)]

 

มาตรา 9 [แก้อักษรโรมันในมาตรา 40 ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456 (ฉบับแรก)]

 

มาตรา 10 [แก้อักษรโรมันในมาตรา 41 ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456 (ฉบับแรก)]

 

มาตรา 11 [แก้อักษรโรมัน และเพิ่มเติมวรรคสองของมาตรา 198 และมาตรา 198 นี้ได้ถูกยกเลิกแล้วโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 ดูพระราชบัญญัติฯ พ.ศ.2456 (ฉบับแรก)]

 

มาตรา 12 บรรดาธงสัญญาณที่พระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำ สยามยังมิได้บังคับไว้นั้น ให้บรรดาเรือกลไฟที่เข้ามาในเขตท่าแห่งน่านน้ำสยาม ปฏิบัติตามประมวลสัญญาณสากลที่ใช้อยู่จงทุกประการ

 

มาตรา 13* บรรดาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือใน น่านน้ำไทยที่มีโทษปรับสถานเดียวไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท ให้เจ้าท่ามีอำนาจ เปรียบเทียบผู้ต้องหาได้เมื่อผู้เสียหายยินยอมและผู้ต้องหาได้ชำระค่าปรับตาม คำเปรียบเทียบของเจ้าท่าแล้วให้ถือว่าคดีเลิกกันตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณา ความอาญา *[มาตรา 13 แก้ไขโดยพระราชบัญญัติฯ (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2535 (รก.2535/44/16)

 

มาตรา 14 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐการมีอำนาจหน้าที่ รักษาการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พ.ศ.2456 และพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม และให้มีอำนาจตั้งเจ้าพนักงาน ออกกฎกระทรวง กำหนดค่าธรรมเนียม หรือกิจการอื่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามบทแห่งพระราช บัญญัตินี้ เจ้าพนักงานที่ได้รับแต่งตั้งตามมาตรานี้ ให้ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของ กรมเจ้าท่า และการตั้งเจ้าท่าหรือเจ้าพนักงานให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ด้วย และให้ระบุให้ชัดเจนว่า ผู้ได้รับแต่งตั้งนั้นมีอำนาจปฏิบัติหน้าที่เพียงใด กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้ บังคับได้

 

ประกาศมา ณ วันที่ 17 ตุลาคม พุทธศักราช 2477 เป็นปีที่ 10 ในรัชกาลปัจจุบัน

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

นายกรัฐมนตรี

 

มารีนเนอร์ไทย | MarinerThai.Net | MarinerThai.Com

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   3574

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

นิทานชาวเรือ Advertising in marinerthai.net

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network