Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

Cho.Charoen Maritime Instruments

Cho.Charoen Maritime Instruments FB MarinerThai News

ผู้ที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล และบทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการ

ผู้ที่ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล และบทบาทหน้าที่ของผู้ให้บริการ


ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางเรือได้แก่

o บริษัทเรือหรือตัวแทนสายเดินเรือ

o SEA FREIGHT FORWARDER

 

บทบาทและหน้าที่ของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าทางทะเล มีดังนี้

A. ตัวแทนสายเดินเรือ (Ship Agent)

ตัวแทนสายเดินเรือคือผู้รับมอบอํานาจจากเจ้าของเรือ ให้เป็นผู้ดําเนินการแทนเจ้าของเรือ ณ เมืองท่าต้นทางและเมืองท่าปลายทาง ตัวแทนสายเดินเรือมีหน้าที่โดยทั่วไป ดังต่อไปนี้

- จัดหาระวางบรรทุกให้แก่ผู้นําเข้าและผู้ส่งออก

- ออกใบตราส่งสินค้าให้แก่ผู้ส่งออก

- ออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นําเข้า

1. โดยทั่วไปตัวแทนสายเดินเรือจะออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นําเข้าเมื่อผู้นําเข้านําใบตราส่งสินค้าต้นฉบับไปมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ

2. แต่ถ้าหากใบตราส่งสินค้าระบุมาจากต้นทางว่าเป็น Surrender Bill of Lading แล้ว ตัวแทนสายเดินเรือจะออกใบสั่งปล่อยสินค้าให้แก่ผู้นําเข้าโดยที่ผู้นําเข้าไม่ต้องนําใบตราส่งสินค้าไปมอบ
ให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือ แต่ต้องออกหนังสือขอรับใบสั่งปล่อยไปมอบให้แก่ตัวแทนสายเดินเรือแทนใบตราส่งสินค้าต้นฉบับ

-  ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ของท่าเรือที่จะนําเรือเข้าเทียบท่าเพื่อทําการรับบรรทุก (Loading) หรือ ขนถ่าย (Discharge) สินค้า

-  อํานวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ประจําเรือบนเรือ ในระหว่างที่เรือเทียบท่า ทําการรับบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้า

-  ควบคุมดูแลการรับบรรทุกและขนถ่ายสินค้า ให้เป็นไปตามสัญญาที่เจ้าของเรือตกลงไว้กับผู้เกี่ยวข้อง ภายใต้เงื่อนไข สะดวก รวดเร็วและประหยัดที่สุดเท่าที่จะทําได้

-  กรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทในระหว่างการรับบรรทุกหรือขนถ่ายสินค้าจะต้องรายงานข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทราบ เพื่อนําไปสู่การยุติข้อพิพาทให้รวดเร็วที่สุดเท่าที่จะทําได้


B. FREIGHT FORWARDER

FREIGHT FORWARDER คือตัวแทนผู้รับจัดการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศ FREIGHT FORWARDER อาจทําหน้าที่หลายอย่าง เช่น บางรายทําหน้าที่เป็นตัวแทนในการจัดหาและจัดการขนส่งสินค้าของผู้ส่งออกไปยังเมืองท่าปลายทาง บางรายทําหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างผู้ส่งสินค้ากับผู้รับขนส่งสินค้า บางรายอาจทําหน้าที่เป็นผู้ขนส่งสินค้าโดยตรง ซึ่งอาจจะเป็นผู้ประกอบการขนส่งสินค้าหลายรูปแบบ (Multimodal Transport Operator) หรือผู้ให้บริการที่ไม่ใช่เจ้าของเรือ (Non-Vessel Operating Common Carrier (NVOCC))

 

FREIGHT FORWARDER มี 2 ประเภท ได้แก่
1. SEA FREIGHT FORWARDER
2. AIR FREIGHT FORWARDER
 

ขอบเขตการให้บริการของ SEA FREIGHT FORWARDER

1. จัดหาระวางบรรทุกให้แก่ลูกค้า

2. บริการทางด้านพิธีการศุลกากรให้แก่ลูกค้า

3. จัดทําเอกสารนําเข้าและส่งออกต่างๆ ให้แก่ลูกค้า

4. บริการรับ-ส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก

5. บริการเก็บรักษาสินค้า

6. รับจ้างบรรจุหีบห่อ

7. บริการรวบรวมสินค้า ('GROUPAGE' OR 'CONSOLIDATION')

8. ฯลฯ

 

สถานะของ FREIGHT FORWARDER

FREIGHT FORWARDER มีสถานะเสมือนหนึ่งผู้รับขนส่งสินค้า ซึ่งสามารถที่จะลงนามในใบตราส่งสินค้าได้

ข้อควรพิจารณาในการซื้อระวางจาก FREIGHT FORWARDER

• ข้อดี

o ผู้นําเข้าและผู้ส่งออกจะได้รับความสะดวกจากบริการ ONE STOP SERVICE ของ FREIGHT FORWARDER ทั้งเมืองท่าต้นทางและเมืองท่าปลายทาง

o มีข้อมูลของสายเดินเรือต่างๆ ทําให้ง่ายต่อการตรวจสอบตารางเดินเรือ หรือการเปรียบเทียบค่าระวางเรือ

o อาจได้ค่าระวางเรือที่ถูกกว่าการซื้อระวางเรือจากตัวแทนสายเดินเรือหรือสายเดินเรือโดยตรง

• ข้อควรระวัง

o อาจได้ค่าระวางที่สูงกว่าการซื้อจากตัวแทนสายเดินเรือหรือสายเดินเรือโดยตรง เพราะ FREIGHT FORWARDER มีรายได้หลักจากค่านายหน้าที่ได้รับจากบริษัทเรือผู้รับขนส่งสินค้า หรือรายได้จากการซื้อขายค่าระวางสินค้า

o การสั่งซื้อสินค้าจากต่างประเทศที่ผู้ส่งออกใช้บริการของ FREIGHT FORWARDER อาจมีค่าบริการทางด้านเอกสาร เช่นใบสั่งปล่อยสินค้า (D/O) ที่เมืองท่าปลายทางสูงกว่าค่าบริการทางด้านเอกสารของสายเดินเรือ ซึ่งผู้นําเข้าไม่สามารถต่อรองได้ เพราะถ้าหากผู้นําเข้าไม่จ่ายค่าบริการก็จะไม่สามารถขอรับหนังสือใบสั่งปล่อยจาก FREIGHT FORWARDER เพื่อนําไปตรวจปล่อยสินค้าได้ FREIGHTFORWARDER บางรายเรียกเก็บค่าบริการทางด้านเอกสารในอัตราที่สูงมาก

o การส่งสินค้าขาออกผ่าน FREIGHT FORWARDER อาจมีค่าบริการทางด้านเอกสารและค่าเข้าตู้ CFS Charge สูงกว่าค่าบริการของสายเดินเรือ

o FREIGHT FORWARDER โดยทั่วไปมีความชํานาญด้านพิธีการศุลกากรน้อยกว่าตัวแทนออกของ (CUSTOMS BROKER)


 


MarinerThai.Net | | MarinerThai.Com

 

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   28338

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

Nathalin Group Advertising in marinerthai.net

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network