Menuleft - MarinerThai.Net

หน้าแรก

เว็บบอร์ดชาวเรือ

สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ

เอกสารน่าอ่านไทย

เอกสารน่าอ่านอังกฤษ

สาระไอทีชาวเรือ

แหล่งคนหางานเรือไทย

บทความจากสมาชิก

นิทานชาวเรือ

คนเรือหัวหมอ

คู่มือปฏิบัติงานเรือ

ระบบสื่อสาร-เดินเรือ

พจนานุกรมศัพท์ทางเรือ

ความหมายคำย่อทางเรือ

ข่าวอัพเดทรายวัน

ข่าวสดราคาน้ำมันโลก

รวมข่าวโจรสลัด

รวมข่าวอุบัติเหตุทางเรือ

สนับสนุนเว็บเรา

สถิติผู้เข้าชมเว็บนี้

ติดต่อเรา

เปิดเว็บ 1 ตุลาคม 2545

 

ขณะนี้เวลา | Your Time
10:46:33

Nathalin Group

MarinerThai 2004

TOP Enginerring Group

 

 
 
 

 

 

MarinerThai 2004 Co., Ltd.

Cho.Charoen Maritime Instruments FB MarinerThai News

กล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR Voyage Data Recorders

กล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR Voyage Data Recorders


กล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR หรือกล่องดำ เป็นอุปกรณ์ที่ทางองค์การทะเลโลก (IMO - International Maritime Organization) ได้ประกาศให้ เรือโดยสารทุกลำ และเรืออื่นๆ ที่มีขนาดตั้งแต่ 3000 ตันกรอสขึ้นไป และสร้างเสร็จหลังจากวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) จะต้องติดตั้งกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง voyage data recorders (VDRs) เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ตรวจสอบอุบัติเหตุ ภายใต้กฎข้อบังคับที่ประกาศเมื่อปี ค.ศ. 2000 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)

กฎข้อบังคับตามอนุสัญญานี้ถูกบรรจุอยู่ในบทที่ 5 ความปลอดภัยในการเดินเรือ ของอนุสัญญาเพื่อความปลอดภัยในทะเล ปี ค.ศ. 1974 [Chapter V on Safety of Navigation of the International Convention for the Safety of Life at Sea, 1974 (SOLAS)]

มีลักษณะคล้ายกับกล่องดำ (Black Boxes) บันทึกข้อมูลการบินที่ติดตั้งกับเครื่องบิน ซึ่งกล่อง VDR จะช่วยให้วิเคราะห์ตรวจสอบสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุได้ว่าการเดินเรือก่อนการอุบัติเหตุได้กระทำตามขั้นตอนและคำสั่งที่ระบุไว้ในคู่มือปฏิบัติหรือไม่ และช่วยในการบ่งชี้สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุขึ้น

 


ข้อบังคับในการติดตั้ง กล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางVoyage Data Recorders [VDR]

ตามกฎข้อบังคับที่ 20 ของ SOLAS บทที่ 5 กล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางVoyage Data Recorders (VDR) กำหนดให้เรือต่อไปนี้จำเป็นต้องติดตั้งกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางVoyage Data Recorders [VDR];

-  เรือโดยสาร ที่สร้างหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ต้องติดตั้งหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)

-  เรือขนถ่ายและโดยสารแบบ Ro-Ro ที่สร้างก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ต้องติดตั้งไม่ช้ากว่าการตรวจเรือ (first survey) ครั้งแรกหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)

-  เรือโดยสารอื่นๆ ที่ไม่ใช่เรือขนถ่ายและโดยสารแบบ Ro-Ro ที่สร้างก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ต้องติดตั้งไม่ช้ากว่าการตรวจเรือ (first survey) ครั้งแรกหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2004 (พ.ศ. 2547)

-  เรืออื่นๆ นอกเหนือจากเรือโดยสารที่มีขนาด 3000 ตันกรอสขึ้นไปที่สร้างหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ต้องติดตั้งหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545)

มาตรฐานที่ต้องการสำหรับกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางVoyage Data Recorders [VDR] ที่ติดตั้งต้องเป็นไปตามperformance standards "not inferior to those adopted by the Organization" ดังนี้

มาตรฐานของ VDR ที่กำหนดเมื่อปี ค.ศ. 1997 ได้ให้รายละเอียดของข้อมูลที่จะต้องถูกบันทึกและคุณสมบัติของกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR ที่ต้องบันทึกเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบเดินเรือทั้งหมดของเรือที่กำหนดไว้ รวมทั้งคำสั่งการหรือการติดต่อสื่อสารทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนสะพานเดินเรือ ตัวกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR จะต้องถูกเก็บไว้ในแคปซูล (protective capsule) ที่ได้รับการป้องกันภัยจากภายนอกได้เป็นอย่างดี มีสีที่สว่างเห็นได้เด่นชัด ติดตั้งในบริเวณที่เหมาะสมในการเก็บกู้ได้สะดวก และต้องทำงานอัตโนมัติต่อเนื่องในภาวการณ์ปกติได้

รัฐแต่ละประเทศเป็นผู้กำหนดข้อยกเว้นในการติดตั้ง VDR ให้กับเรือต่างๆ นอกเหนือจากเรือขนถ่ายและโดยสารแบบ Ro-Ro ที่สร้างก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ซึ่งสามารถพิสูจน์ให้เห็นว่าการเชื่อมต่อกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR กับระบบเดิมของเรือนั้นไม่สมเหตุผลและไม่สามารถกระทำได้


ข้อบังคับที่ 18 ของ SOLAS บทที่ 5 การอนุมติ การตรวจเรือ และมาตรฐานของระบบเครื่องมือการเดินเรือและอุปกรณ์ และกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR ได้กำหนดไว้ดังนี้

ระบบกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR รวมถึงตัวตรวจจับ (Sensors) ทั้งหมดจะต้องได้รับการทดสอบระบบเป็นประจำทุกปี การทดสอบต้องดำเนินการโดยผู้ที่ได้รับอนุมัติให้ทดสอบและบริการแล้ว เพื่อความถูกต้องของข้อมูลในช่วงเวลาที่ได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้ อีกทั้งต้องดำเนินการตรวจสอบและทดสอบกล่องบรรจุ (Protective enclosure) และอุปกรณ์ติดตั้งของกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR ว่าอยู่ในสภาพพร้อมใช้ตลอดเวลา สำเนาของใบรับรอง (certificate of compliance) ที่ออกหลังจากที่ได้ทำการทดสอบในวันที่ทำการทดสอบครั้งล่าสุดจะต้องเก็บไว้ที่เรือ

กล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางพื้นฐาน (Simplified VDR หรือ S-VDR)

จากมติที่ประชุมของคณะกรรมการเพื่อความปลอดภัยทางทะเลหรือ MSC ครั้งที่ 79 ในเดือนธันวาคม ค.ศ. 2004 ได้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่ 20 ของ SOLAS บทที่ 5 (ความปลอดภัยในการเดินเรือ) สำหรับประโยคความต้องการในการติดตั้งสำหรับ กล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางพื้นฐาน (shipborne simplified voyage data recorder [S-VDR]) และกำหนดให้ใช้บังคับในวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549)

ในข้อกำหนดความต้องการสำหรับกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR ซึ่งสามารถทดแทนด้วยการติดตั้งกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางพื้นฐาน (Simplified VDR หรือ S-VDR) ได้สำหรับเรือสินค้าเก่าที่มีขนาด 3,000 ตันกรอสขึ้นไป โดยให้เริ่มบังคับใช้กับเรือสินค้าที่มีขนาดตั้งแต่ 20,000 ตันกรอสขึ้นไปก่อน แล้วตามด้วยเรือสินค้าที่มีขนาด 3,000 ตันกรอสขึ้นไปที่เหลือทั้งหมด

กล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางพื้นฐาน (S-VDR) ไม่ต้องการการเก็บบันทึกข้อมูลในระดับเดียวกันกับกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR แต่จะต้องมีข้อมูลบันทึกเก็บไว้อย่างน้อยคือ พิกัดตำบลที่ของเรือ, การขับเคลื่อนเรือ, สภาวะแวดล้อม, การสั่งการและควบคุมเรือ ในช่วงก่อนและหลังเกิดอุบัติเหตุ

การเปลี่ยนแปลงได้กำหนดไว้ดังนี้:

เพื่อช่วยในการวิเคราะห์ตรวจสอบอุบัติเหตุสำหรับ เรือสินค้าต่างที่เดินทางระหว่างประเทศ จะต้องติดตั้งกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR ซึ่งอาจทดแทนโดยติดตั้งกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทางพื้นฐาน (S-VDR) ดังต่อไปนี้

-     กรณีเรือสินค้าที่มีขนาด 20,000 ตันกรอสขึ้นไป ที่สร้างก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ต้องติดตั้งไม่ช้ากว่าการเข้าอู่เรือ (dry-docking) ครั้งแรกหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2006 (พ.ศ. 2549) และไม่เกินกว่าวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2009 (พ.ศ. 2552)

-     กรณีเรือสินค้าที่มีขนาด 3,000 ตันกรอสขึ้นไปแต่น้อยกว่า 20,000 ตันกรอส ที่สร้างก่อนวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2002 (พ.ศ. 2545) ต้องติดตั้งไม่ช้ากว่าการเข้าอู่เรือ (dry-docking) ครั้งแรกหลังวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2007 (พ.ศ. 2550) และไม่เกินกว่าวันที่ 1 กรกฎาคม ค.ศ. 2010 (พ.ศ. 2553) และรัฐแต่ละประเทศเป็นผู้กำหนดข้อยกเว้นในการติดตั้งสำหรับเรือสินค้าที่ได้แจ้งความจำนงขอเลิกใช้เรือภายใน 2 ปีนับตั้งแต่วันที่บังคับให้ติดตั้งข้างต้นนี้ได้


การติดตั้งกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR

ตามกฎข้อบังคับของ SOLAS กำหนดให้ติดตั้งกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR เพื่อบันทึกข้อมูลในการเดินเรือต่างๆ ในช่วงเวลาก่อนประสบอุบัติเหตุและหลังประสบอุบัติเหตุ ด้วยข้อมูลจากอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้เดิมบนเรือเพื่อเก็บข้อมูลต่างๆ อาทิเช่น พิกัดตำบลที่ของเรือ, การขับเคลื่อนเรือ, สภาวะแวดล้อมโดยรอบเรือ (กระแสลม กระแสน้ำ ความลึกน้ำ), การสั่งการและควบคุมบนสะพานเดินเรือ, การสั่งเครื่องจักร, การบังคับหางเสือ และระบบสัญญาณเตือน เป็นต้น ข้อมูลที่บันทึกไว้ในกล่องดำจะถูกนำมาใช้ในการพิจารณาถึงสาเหตุของการประสบอุบัติเหตุโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐและเจ้าของเรือ

ระบบกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR จะต้องบันทึกเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาโดยเชื่อมต่อกับอุปกรณ์หลักที่ใช้ในระบบการเดินเรือทั้งหมดของเรือที่กำหนดไว้ รวมทั้งการสนทนาและคำสั่งการบนสะพานเดินเรือ หรือการติดต่อวิทยุสื่อสารทั้งหมด ข้อมูลที่ถูกบันทึกไว้ในกล่องดำหรือกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR นี้จะต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ต่อไปนี้

• วันและเวลาที่ทำการบันทึกข้อมูล

• ตำบลพิกัดที่เรืออยู่หรือเดินทางในขณะบันทึกข้อมูล

• ความเร็วเรือที่วัดได้จากเครื่องวัดความเร็วเรือขณะนั้น

• ทิศของหัวเรือ ซึ่งบอกโดยเข็มทิศหรือเข็มไยโรของเรือ

• การสนทนาบนสะพานเดินเรือและการสื่อสารระหว่างเรือกับเรืออื่น หรือกับสถานีชายฝั่ง

• ข้อมูลจากจอเรดาร์ บันทึกโดยตรงจากจอภาพเรดาร์หลักของเรือ

• ข้อมูลความลึกน้ำจากเครื่องหยั่งน้ำ

• บันทึกข้อมูลจากระบบเตือนภัยประจำเรือ

• สภาวะของหางเสือและผลที่กระทำต่อหางเสือ

• การสั่งเครื่องจักรและผลที่เกิดขึ้นของเครื่องจักรใหญ่ของเรือ

• สภาวะอากาศภายนอกตัวเรือ (อุณหภูมิ ความชื้นอากาศ ความกดอากาศ)

• สถานะของฝากั้นผนึกน้ำและประตูหนีไฟ

• บันทึกแรงกดดันของตัวเรือ

• ความเร็วและทิศทางของลม ที่วัดได้จากเครื่องวัดความเร็วลมของเรือ

อุปกรณ์ของระบบกล่องบันทึกข้อมูลการเดินทาง VDR ประกอบด้วยเครื่องประมวลผลกลางหรือ ที่เชื่อมต่อไปยังตัว Sensor ของระบบต่าง ๆ ภายในเรือ อาทิเช่นเครื่องจักรใหญ่ เครื่องวัดความเร็วเรือ เครื่องวัดความเร็วลม เครื่องเรดาร์ เข็มทิศไยโร เครื่องถือท้าย เครื่องบันทึกเสียงบนสะพานเดินเรือ และ เครื่องวัดสภาพอากาศ เป็นต้น เพื่อคอยเก็บบันทึกข้อมูลที่ได้รับแล้วประมวลผลข้อมูลทั้งหมดไปเก็บไว้ที่ชุด FRM - Final Recording Medium หรือกล่องดำ

แผนผังแสดงการทำงานของระบบ VDR – Voyage Data Recorder System

ตัวอย่างการเชื่อมต่อของระบบ S-VDR กับอุปกรณ์ที่ติดตั้งไว้แล้วบนเรือ

 


มารีนเนอร์ไทยดอทคอม | MarinerThai.Com

 

จำนวนผู้เข้าชมหน้านี้   261

 Disclaimed: มารีนเนอร์ไทยดอทคอม ขอสงวนสิทธิ์ในการรับรองความถูกต้องในบทความ ข้อมูล เนื้อหา ภายในเว็บไซด์ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูล ภาพ เสียง ซอฟแวร์ การเชื่อมโยง(ลิงค์) และ/หรือ บริการอื่นๆ และจะไม่รับผิดชอบในความผิดพลาดในการใช้เนื้อหาดังกล่าวข้างต้นเพื่อวัตถุประสงค์ทางด้าน การค้า การกระทำ การคาดการณ์ พยากรณ์ การวิจัย และอื่นๆ ซึ่งเป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเฉพาะของท่านผู้เขียนแต่ละรายไป ตลอดจนข้อกำหนดทางด้านลิขสิทธิ์ กรณีที่ท่านส่งบทความที่มิได้ขออนุญาตต่อผู้ครองสิทธิ์แท้จริงนำมาลงไว้ภายในเว็บไซด์นี้

 

 
 

 

 

MarinerThai Webboard Advertising in marinerthai.net

หน้าแรกก | เว็บบอร์ดชาวเรือ | สารบัญเว็บไซด์ชาวเรือ | สมุดภาพเรือเดินทะเล | สนับสนุนเว็บเรา | ติดต่อเรา

© 2002 Mariner Thai Dot Com Mariner Thai Dot Net. All rights reserved - Web designed by .<nv>.

 MarinerThai.Com | MarinerThai.Net | MarinerThai.Org

Contact webmaster: | Organizer : CKN - Cyber Ket Network