ส่งหัวข้อ "SC GROUP รับสมัครต้นเรือ ต้นหน นายท้าย ช่างน้ำมัน เรือคอนเทนเนอร์ในประเทศ" ถึงเพื่อน