ส่งหัวข้อ "Calibration Gas 50% Methane 18% O2 100ppm CO 25ppm H2S Balance N2" ถึงเพื่อน