ส่งหัวข้อ "ต้องการ C/O และ 3/O ที่มีประสบการณ์เรือคอนเทนเนอร์ สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี " ถึงเพื่อน