ส่งหัวข้อ "Cert. ที่ต้องอบรมทุก ๆ 5 ปี ตามข้อกำหนด " ถึงเพื่อน