ส่งหัวข้อ "โปรแกรม STABILITY INSTRUMENTS ตามข้อบังคับ MARPOL ล่าสุด" ถึงเพื่อน