ส่งหัวข้อ "เครื่องพิมพ์ 3 มิติสร้าง "ปืน" ได้จริง - - !!" ถึงเพื่อน