แสดงกระทู้

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Topics - crew pilatus marine

หน้า: [1] 2 3 ... 7
1
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบระบบน้ำมัน  จำนวน 1 อัตรา

1. จัดทำแผนการสั่งซื้อน้ำมันเรือให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับการเดินเรือในเวลา 1 เดือน
2. ตรวจสอบการสั่งซื้อและควบคุมการจัดส่ง เพื่อให้แน่ใจว่า น้ำมันไปถึงเรือตามจุดหมายที่กำหนด และครบถ้วนตามปริมาณที่ได้กำหนดไว้
3. รวบรวมการใช้น้ำมันประจำวันและบันทึกความสิ้นเปลืองประจำเที่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำสถิติการใช้น้ำมันทุกสิ้นเดือน
4. ตรวจสอบยอดคงเหลือในแต่ละวัน ให้แน่ใจว่าน้ำมันที่มีอยู่ สอดคล้องกับแผนการสั่งซื้อน้ำมันที่วางไว้
5. บ่งชี้ปัญหา สาเหตุ หรือโอกาสที่จะปรับปรุงการใช้น้ำมันของเรือ
6. ทำงานร่วมกับฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายโปรแกรมเมอร์เรือ ลูกเรือ และฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ตัดสต็อกน้ำมันทุกเดือน และจัดทำสรุปยอดการใช้น้ำมันทุกสิ้นเดือน ส่งให้กับฝ่ายบัญชีและการเงิน
8. ทำรายงานการใช้น้ำมันแต่ละเดือนส่งให้ผู้บริหารรับทราบ
9. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
2.มีประสบการณ์รองต้นกล 1 ปีขึ้นไป
3.ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า
4.ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้
5.มีทักษะด้านการวางแผนและการคำนวณ
6.สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน
7.มองโลกในแง่ดี

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail:  hr@pilatusmarine.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: 02-930-1801-9, 081-818-7253

2
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครงาน

เรือในประเทศ

- ต้นกล                 จำนวน 2 ตำแหน่ง
- นายช่างกลที่ 3      จำนวน 2 ตำแหน่ง
- ต้นเรือ                จำนวน 2 ตำแหน่ง
- ต้นหน                จำนวนมาก
- สรั่งปากเรือ          จำนวนมาก
- นายท้าย             จำนวนมาก
- คนครัว               จำนวนมาก

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตร ตามตำแหน่ง
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Liquefied Gas Tanker

เรือ Near Coastal (ไทย-กัมพูชา)

1. ช่างน้ำมัน  จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. คนครัว     จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตร 2010 / Ship's cook
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร Liquefied Gas Tanker
3. ถือ CoP ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่;

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อ: 02-930-1802 ต่อ 2202, 081-818-4315, 081-363-0953
E-mail: tivakorn.t@pilatusmarine.co.th

ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ / 08:30 - 17:00 น.

3
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน

ตำแหน่ง Assistant Marine Superintendent  จำนวน 1 อัตรา

  1. รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยชีวิต  อุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงตรวจเช็คใบรับรอง ของช่าง Service และการบันทึกตรวจเช็คตามระบบ ISM ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
  2. ตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้สำหรับการตรวจเรือให้เรือมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์สำหรับการตรวจเรืออยู่ตลอดเวลา  รวมถึงการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศ : ชาย อายุ 30-45 ปี
2.ระดับการศึกษา : มัธยมศีกษาตอนปลายขึ้นไป  หรือเทียบเท่า
3.ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ในระดับต้นหนเรือเดินภายในประเทศ หรือเคยปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
5.มีความรู้ในใช้ภาษาอังกฤษอ่าน และเขียน ได้ดี

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail:  hr@pilatusmarine.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: 02-930-1801-9, 081-818-7253

4
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน

ตำแหน่ง Assistant Marine Superintendent  จำนวน 1 อัตรา

  1. รับผิดชอบตรวจเช็คอุปกรณ์ช่วยชีวิต  อุปกรณ์ดับเพลิงให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งานตลอดเวลา รวมถึงตรวจเช็คใบรับรอง ของช่าง Service และการบันทึกตรวจเช็คตามระบบ ISM ให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
  2. ตรวจเช็คอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้สำหรับการตรวจเรือให้เรือมีความพร้อมเรื่องอุปกรณ์สำหรับการตรวจเรืออยู่ตลอดเวลา  รวมถึงการบันทึกข้อมูลให้เป็นปัจจุบันตลอดเวลา
  3. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศ : ชาย อายุ 30-45 ปี
2.ระดับการศึกษา : มัธยมศีกษาตอนปลายขึ้นไป  หรือเทียบเท่า
3.ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ในระดับต้นหนเรือเดินภายในประเทศ หรือเคยปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 1 ปี
4.มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
5.มีความรู้ในใช้ภาษาอังกฤษอ่าน และเขียน ได้ดี

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail:  hr@pilatusmarine.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: 02-930-1801-9, 081-818-7253

5
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครงาน

เรือในประเทศ

- ต้นกล                จำนวน 3 ตำแหน่ง
- นายช่างกลที่ 3     จำนวน 3 ตำแหน่ง
- ต้นหน                จำนวนมาก
- คนครัว               จำนวนมาก

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตร ตามตำแหน่ง
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Liquefied Gas Tankerเรือ Near Coastal (ไทย-กัมพูชา)

1. ช่างน้ำมัน  จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. คนครัว      จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตร 2010 / Ship's cook
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร Liquefied Gas Tanker
3. ถือ CoP ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่;

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อ: 02-930-1802 ต่อ 2202, 081-818-4315, 081-363-0953
E-mail: tivakorn.t@pilatusmarine.co.th

ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ / 09:00 - 16:00 น.

6
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ติดตามตรวจสอบการบำรุงรักษาของเรือที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  2. ติดตามแผนการบำรุงรักษาของเรือ ตามที่ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้
  3. ตรวจรายงานการซ่อมทำเรือเมื่อเรือขึ้นอู่
  4. ประสานงานการซ่อมทำระหว่างผู้รับเหมา คนประจำเรือ และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
  5. เตรียมการตรวจเรือจากสถาบันที่รับรอง  ให้เรือมีความพร้อมในการตรวจเสมอ
  6. อบรมและแนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้กับคนประจำเรือ
  7. ตรวจสอบใบ PR ของเรือที่รับผิดชอบก่อนเสนอผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศ : ชาย อายุ 30-50 ปี
2.ระดับการศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (สาขาเครื่องกล หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
3.ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ในระดับต้นกลเรือเดินภายในประเทศ หรือ รองต้นกลเรือเดินระหว่างประเทศ หรือเคยปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
5.มีความรู้ในใช้ภาษาอังกฤษอ่าน และเขียน ได้ดี

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail:  hr@pilatusmarine.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: 02-930-1801-9, 081-818-7253

7
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครงาน

ตำแหน่ง คนครัว (Cook) ลำหรับเรือสายในประเทศ จำนวนหลายอัตรา

คุณสมบัติ
1. ถือ CoP Ship's cook และ CoP อื่นๆ ตามที่กรมเจ้าท่า่กำหนด
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร Liquefied Gas Tanker
3. ผ่านการอบรมหลักสูตรพื้นฐานตาม STCW

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่;

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อ: 02-930-1802 ต่อ 2202, 081-818-4315, 081-363-0953
E-mail: tivakorn.t@pilatusmarine.co.th

ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ / 09:00 - 16:00 น.

8
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครพนักงานประจำสำนักงาน

ตำแหน่ง ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเทคนิค  จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่ความรับผิดชอบ
  1. ติดตามตรวจสอบการบำรุงรักษาของเรือที่รับผิดชอบให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ
  2. ติดตามแผนการบำรุงรักษาของเรือ ตามที่ผู้จัดการฝ่ายเทคนิคกำหนดไว้
  3. ตรวจรายงานการซ่อมทำเรือเมื่อเรือขึ้นอู่
  4. ประสานงานการซ่อมทำระหว่างผู้รับเหมา คนประจำเรือ และผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
  5. เตรียมการตรวจเรือจากสถาบันที่รับรอง  ให้เรือมีความพร้อมในการตรวจเสมอ
  6. อบรมและแนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้กับคนประจำเรือ
  7. ตรวจสอบใบ PR ของเรือที่รับผิดชอบก่อนเสนอผู้จัดการฝ่ายเทคนิค
  8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติผู้สมัคร
1.เพศ : ชาย อายุ 30-50 ปี
2.ระดับการศึกษา : ปวส. / ปริญญาตรี หรือเทียบเท่า (สาขาเครื่องกล หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง)
3.ประสบการณ์การทำงาน : มีประสบการณ์ในระดับต้นกลเรือเดินภายในประเทศ หรือ รองต้นกลเรือเดินระหว่างประเทศ หรือเคยปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 3 ปี
4.มีทักษะการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
9.มีความรู้ในใช้ภาษาอังกฤษอ่าน และเขียน ได้ดี

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail:  hr@pilatusmarine.co.th
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล: 02-930-1801-9, 081-818-7253

9
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครงาน

เรือในประเทศ

- ต้นกล                จำนวน 3 ตำแหน่ง
- นายช่างกลที่ 3     จำนวน 3 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตร นายช่างกลชั้นสาม (ปก.1978) หรือ รองต้นกล (ปก.2010)
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร Advanced Liquefied Gas Tankerเรือ Near Coastal (ไทย-กัมพูชา)

1. ช่างน้ำมัน  จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
1. ถือประกาศนียบัตร 2010
2. ผ่านการอบรมหลักสูตร Liquefied Gas Tanker
3. ถือ CoP ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่;

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด (มหาชน)
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อ: 02-930-1802 ต่อ 2202, 081-818-4315, 081-363-0953
E-mail: tivakorn.t@pilatusmarine.co.th

ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ / 09:00 - 16:00 น.

10
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครงาน

เรือ Near Coastal (ไทย-กัมพูชา)

1. ช่างน้ำมัน  จำนวน 1 ตำแหน่ง
2. รองต้นกล  จำนวน 1 ตำแหน่ง
3. นายท้าย   จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- ถือประกาศนียบัตร 2010 ตามตำแหน่ง
- ผ่านการอบรมหลักสูตรตาม STCW
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Liquefied Gas Tanker และ Advanced Liquefied Gas Tanker สำหรับ นายประจำเรือ
- ถือ CoP ตามที่กรมเจ้าท่ากำหนด

หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่;

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อ: 02-930-1802 ต่อ 2202, 081-818-4315, 081-363-0953
E-mail: tivakorn.t@pilatusmarine.co.th

ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ / 09:00 - 16:00 น.

11
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครงานตำแหน่งผู้อำนวยการฯ 2 ตำแหน่ง

1.ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ   จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. ควบคุมบริหารงานฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน   ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 2. ควบคุุมการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร / นำเสนอแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 3. ควบคุม  วางแผนเพื่อหาช่องทางธุรกิจด้านปิโตรเลียมใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
 4. ควบคุุม  วางแผน  เรื่องการซื้อและขายเรือ
 5. ควบคุุม  วางแผน  กำหนดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการนำเรือเข้าซ่อมทำ
 6. ควบคุมและวางแผนการสั่งซื้่อน้ำมัน
 7. ควบคุม และวางแผนงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 8. รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 9. รายงานสรุปผลการทำงานของฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน  ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
10. ควบคุมการทำ KPI ของฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ  :
 1. เพศ : ชาย / หญิง     
 2. ระดับการศีกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป  หรือเทียบเท่า     
 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารอย่างน้อย 3 ปี     
 4. คุณสมบัติอื่นๆ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office , Power Point  ได้ดี     
                        อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี     
                        มีภาวะผู้นำ  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
                        มีความรู้ด้าน IT
                        มีประสบการณ์ด้านขนส่งทางเรือ

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail:  hr@pilatusmarine.co.th  หรือ
โทรศัพท์ : 02-930-1801-9, 081-818-7253         

12
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครงานผู้อำนวยการฯ 2 ตำแหน่ง

1.ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. ควบคุมบริหารงานขนส่ง (เรือ) ทั้ง 4 ฝ่าย  คือ ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่ายเทคนิค   ฝ่ายคนประจำเรือ  ฝ่ายโปรแกรมเมอร์เรือ  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
     ของบริษัทฯ (QHSE)
 2. ควบคุมบริหารงานฝ่ายขนส่ง (รถ) ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท
 3. รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 4. ควบคุมและดำเนินการสำหรับประกาศนียบัตรต่างๆ ด้านการค้าและด้านความปลอดภัยของเรือ
 5. ควบคุมงบประมาณด้านปฏิบัติการตามที่บริษัทฯ กำหนด
 6. จัดการงานด้านบรรณสาร  คู่มือ  ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองเรือให้ทันสมัย  พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 7. รายงานสรุปผลการทำงานของฝ่ายขนส่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 8. ควบคุมบริหารงานให้อยู่ภายใต้ระบบ ISM Code และ ISO 9001
 9. ทำการแทนเมื่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไม่อยู่
10. ควบคุมการทำ KPI ของฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายคนประจำเรือ ฝ่ายโปรแกรมเมอร์เรือและฝ่ายขนส่ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ  :
 1. เพศ : ชาย / หญิง     
 2. ระดับการศีกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป  หรือเทียบเท่า     
 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารอย่างน้อย 1 ปี     
 4. คุณสมบัติอื่นๆ :ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office , Power Point  ได้ดี     
                        อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี     
                        มีภาวะผู้นำ  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา

2.ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ   จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. ควบคุมบริหารงานฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน   ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 2. ควบคุุมการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร / นำเสนอแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 3. ควบคุม  วางแผนเพื่อหาช่องทางธุรกิจด้านปิโตรเลียมใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
 4. ควบคุุม  วางแผน  เรื่องการซื้อและขายเรือ
 5. ควบคุุม  วางแผน  กำหนดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการนำเรือเข้าซ่อมทำ
 6. ควบคุมและวางแผนการสั่งซื้่อน้ำมัน
 7. ควบคุม และวางแผนงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 8. รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 9. รายงานสรุปผลการทำงานของฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน  ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
10. ควบคุมการทำ KPI ของฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ  :
 1. เพศ : ชาย / หญิง     
 2. ระดับการศีกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป  หรือเทียบเท่า     
 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารอย่างน้อย 3 ปี     
 4. คุณสมบัติอื่นๆ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office , Power Point  ได้ดี     
                        อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี     
                        มีภาวะผู้นำ  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
                        มีความรู้ด้าน IT
                        มีประสบการณ์ด้านขนส่งทางเรือ

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail:  hr@pilatusmarine.co.th  หรือ
โทรศัพท์ : 02-930-1801-9, 081-818-7253                 

13
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ ต้องการรับสมัครงาน

เรือ Near Coastal

1. นายท้าย หรือ กะลาสี / นร.ฝึก ฝ่าายปากเรือ  จำนวน 1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติ
- ถือประกาศนียบัตร 2010 สำหรับตำแหน่ง นายท้าย
- ผ่านการอบรมหลักสูตรตาม STCW
- ผ่านการอบรมหลักสูตร Liquefied Gas Tanker
- ถือ CoP : Gas, Basic safety และ DSD

หมายเหตุ : หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามหรือมาสมัครด้วยตนเองได้ที่;

บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด
84/1-4 อาคารยังเพลส แกรนด์ เลอ จาแด๊งน์ ชั้น 1-4
ซ.พหลโยธิน 37  แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
กรุงเทพฯ 10900
เบอร์ติดต่อ: 02-930-1802 ต่อ 2202, 081-818-4315, 081-363-0953
E-mail: tivakorn.t@pilatusmarine.co.th

ในเวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ / 09:00 - 16:00 น.

14
บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ รับสมัครงานผู้อำนวยการฯ 2 ตำแหน่ง

1.ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. ควบคุมบริหารงานขนส่ง (เรือ) ทั้ง 4 ฝ่าย  คือ ฝ่ายปฏิบัติการ  ฝ่ายเทคนิค   ฝ่ายคนประจำเรือ  ฝ่ายโปรแกรมเมอร์เรือ  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย
     ของบริษัทฯ (QHSE)
 2. ควบคุมบริหารงานฝ่ายขนส่ง (รถ) ให้เป็นไปตามกฎหมายและนโยบายของบริษัท
 3. รวบรวมและวิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 4. ควบคุมและดำเนินการสำหรับประกาศนียบัตรต่างๆ ด้านการค้าและด้านความปลอดภัยของเรือ
 5. ควบคุมงบประมาณด้านปฏิบัติการตามที่บริษัทฯ กำหนด
 6. จัดการงานด้านบรรณสาร  คู่มือ  ข่าวสารและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการกองเรือให้ทันสมัย  พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
 7. รายงานสรุปผลการทำงานของฝ่ายขนส่งให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 8. ควบคุมบริหารงานให้อยู่ภายใต้ระบบ ISM Code และ ISO 9001
 9. ทำการแทนเมื่อประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการไม่อยู่
10. ควบคุมการทำ KPI ของฝ่ายปฏิบัติการ ฝ่ายเทคนิค ฝ่ายคนประจำเรือ ฝ่ายโปรแกรมเมอร์เรือและฝ่ายขนส่ง ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ  :
 1. เพศ : ชาย / หญิง     
 2. ระดับการศีกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป  หรือเทียบเท่า     
 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารอย่างน้อย 1 ปี     
 4. คุณสมบัติอื่นๆ :ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office , Power Point  ได้ดี     
                        อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี     
                        มีภาวะผู้นำ  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา

2.ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ   จำนวน 1 อัตรา

หน้าที่และความรับผิดชอบ :
 1. ควบคุมบริหารงานฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน   ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 2. ควบคุุมการจัดทำแผนธุรกิจขององค์กร / นำเสนอแผนการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ
 3. ควบคุม  วางแผนเพื่อหาช่องทางธุรกิจด้านปิโตรเลียมใหม่ๆ ให้กับบริษัทฯ
 4. ควบคุุม  วางแผน  เรื่องการซื้อและขายเรือ
 5. ควบคุุม  วางแผน  กำหนดเวลาและค่าใช้จ่าย ในการนำเรือเข้าซ่อมทำ
 6. ควบคุมและวางแผนการสั่งซื้่อน้ำมัน
 7. ควบคุม และวางแผนงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กร
 8. รวบรวม วิเคราะห์ปัญหา  อุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเพื่อนำเสนอผู้บังคับบัญชา
 9. รายงานสรุปผลการทำงานของฝ่ายกลยุทธ์และวางแผน  ฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
10. ควบคุมการทำ KPI ของฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ และฝ่ายกลยุทธ์และวางแผนให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดในแต่ละปี
11. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ  :
 1. เพศ : ชาย / หญิง     
 2. ระดับการศีกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป  หรือเทียบเท่า     
 3. ประสบการณ์: มีประสบการณ์ทางด้านงานบริหารอย่างน้อย 3 ปี     
 4. คุณสมบัติอื่นๆ : ใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office , Power Point  ได้ดี     
                        อ่านและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี     
                        มีภาวะผู้นำ  มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
                        มีความรู้ด้าน IT
                        มีประสบการณ์ด้านขนส่งทางเรือ

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail:  hr@pilatusmarine.co.th  หรือ
โทรศัพท์ : 02-930-1801-9, 081-818-7253                 

15
ด่วน !!! บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด ประกอบกิจการเรือขนส่งแก๊สในประเทศและต่างประเทศ

รับสมัครงาน ตำแหน่ง นายเรือ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติ :
1. เพศ : ชาย
2. อายุ : 45 - 50 ปี
3. ประสบการณ์ :
 - มีประสบการณ์เป็นนายเรือ 5 ปีขึ้นไป
 - มีประสบการณ์เรือ Gas จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. คุณสมบัติอื่นๆ :
 - มีตั๋ว 1978/2010
 - มีประกาศนียบัตรตำแหน่งนายเรือ 1,600 ตันกรอสส์ ขึ้นไป หรือ ประกาศนียบัตรอื่นๆ ที่สามารถปฏิบัติงานในตำแหน่ง นายเรือได้
 - มี Cert. ตามตำแหน่ง
 - มี Adv.Gas

วิธีสมัคร ส่ง resume มาที่ E-mail: hr@pilatusmarine.co.th
หรือ โทรศัพท์ : 02-930-1801-9, 081-8183631 , 081-8184315

หน้า: [1] 2 3 ... 7