ส่งหัวข้อ "บริษัท พีลาทัส มารีน จำกัด พนักงานชั่วคราว (15 วัน) Near Coastal" ถึงเพื่อน